Поетапен ремонт на сградата предвижда до края на 2026 година „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД

Общинско търговско дружество „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД е преобразувано със Заповед №РД-09-506/28.10.1999 г. на Министерство на здравеопазването, Приложение №5 и е лечебно заведение с предмет на дейност осъществяване специализирана извънболнична дентална дейност. „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД е единственото лечебно заведение в областта, имащо договор за специализирана дентална помощ в целия обем от дейности от НРД за денталната медицина – орална хирургия, детска дентална медицина и образна дентална диагностика.

Едноличен собственик на капитала на лечебното заведение е Община Русе, чрез Общински съвет – Русе, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание. Търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала са общински публични предприятия, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП). Принципите на упражняване правата на общините в общинските публични предприятия се уреждат с правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

На основание чл. 25, т. 1 от ППЗПП, с вх. №30-591-46#3/12.12.2023 г. Общински съвет – Русе одобри днес бизнес програма за планиране дейността на „Център по дентална медицина 1 – Русе“ ЕООД за периода 2024 – 2026 година.

Финансово-икономическото състояние на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД е стабилно. Осъществяват се промени в длъжностно щатното разписание на персонала, с оглед оптимизиране, разширяване и увеличаване на лечебната дейност. В лечебното заведение работят дентални лекари с различни специалности. Наличието на разнообразни специалисти е преимущество в съвременния лечебен процес, поради бързата и лесна възможност за консултации и качествено комплексно лечение.

В прогнозата на основните икономически показатели на „Център по дентална медицина 1 – Русе“ ЕООД (ЦДМ 1 – Русе ЕООД), се предвижда приходите през 2024 г. да са в размер на 812 хил. лв., през 2025 г. в размер на 815 хил. лв. и през 2026 г. прогнозирани приходи в размер на 837 хил. лв. Очакванията за повишаване на приходите са свързани със запазване, с тенденция към увеличаване потока от пациенти в лечебното заведение, чрез комплексно дентално обслужване и успешно приключилата акредитация на лечебното заведение като база за обучение за следдипломна специализация на лекарите по дентална медицина по специалностите „Орална хирургия“ и „Детска дентална медицина“.

Прогнозата за разходите е: за 2024 г. прогнозирани разходи в размер на 800 хил. лв., за 2025 г. прогнозирани разходи в размер на 803 хил. лв. и за 2026 г. прогнозирани разходи в размер на 824 хил. лв. Предвижданото увеличение на разходите е свързано основно с промяна в размера на възнагражденията и съответстващите им осигурителни вноски за сметка на работодателя, съобразено с темпа на нарастване на минималната и средните работни заплати както в национален мащаб, така и в отрасъл „Здравеопазване“.

В прогностичен аспект за 2024 г. – 2026 г. предвижданията са в следните направления:

1. За основни инвестиционни обекти, касаещи лечебното заведение:

– оборудване на нов дентален кабинет;

– съвременна дентална апаратура – дентален микроскоп, интраорален скенер, ендомотори (според финансовите възможности);

– обновяване на специализираната апаратура.

2. За ремонтната програма на „ЦДМ 1 – Русе“ ЕООД:

– ремонт на санитарните помещения;

– осъществяване на поетапен ремонт, обновяване и рехабилитация на сградата (дограма, врати, главен вход, стъпала и др.), като се използват всички възможности – собствени средства, финансиране по програми, инвестиционен кредит, дарения, финансова подкрепа от Община Русе;

– участие в проекти и програми, касаещи енергийната ефективност на сградата, съвместно с Община Русе.

Бизнес програмата за планиране дейността на „Център по дентална медицина 1 – Русе“ ЕООД за периода 2024 – 2026 година ще бъде одобрена от общинските съветници в Русе в края на януари.

Сподели: