княжеска 15 офиси дсб

Политическа партия „Демократи за силна България“ ще продължи да ползва офиса на ул. „Княжеска“

Безвъзмездното предоставяне на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост в полза на политически партии за нуждите на общинските им ръководства, отговарящи на условията в ЗОС, ЗПП и на чл. 15, ал. 1 и ал. 9 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, се извършва от Кмета на Община Русе без търг или конкурс след решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 31 от ЗПП и чл. 15, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

Предоставените помещения на политическите партии не могат да се преотстъпват за ползване, както и в тях не може да се извършва стопанска дейност. Такива помещения могат да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на партията (чл. 32, ал. 2 от ЗПП, във връзка с чл. 15, ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе).

Редът за безвъзмездното предоставяне на нежилищни имоти – частна общинска собственост за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията по чл. 31 от ЗПП, е установен в чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

Помещения могат да се предоставят и на партии, които на последните избори за народни представители са получили над едно на сто от действително подадените гласове, съобразно чл. 31, ал. 2 от ЗПП.

Съгласно чл. 15, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, срокът за безвъзмездно предоставяне на определените нежилищни имоти – частна общинска собственост, на политически партии, отговарящи на условията по чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗПП, е до края на мандата на действащото Народно събрание. С Решение №1896-НС от 06.04.2023 г. на Централната избирателна комисия са обявени резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Четиридесет и деветото Народно събрание за Република България, произведени на 02 април 2023 г.

В Община Русе е постъпило Заявление №94Е-987-1/25.01.2024 г. от Политическа партия „Демократи за силна България“ чрез упълномощения представител Евгений Хараламбиев, за безвъзмездно предоставяне на общински имот по чл. 31 от ЗПП, като участвала на изборите за народни представители, произведени на 02.04.2023 г., в Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, разполагаща с достатъчен брой народни представители за образуване на парламентарна група в действащото Народно събрание, съгласно чл. 13, ал. 2 от ПОДНС, във връзка с чл. 31, ал. 1, предложение второ от ЗПП.

Приложени са необходимите документи, удостоверяващи релевантните факти съобразно изискванията на ЗПП, ЗОС и Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет Русе.

Общински съвет – Русе даде своето съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „Демократи за силна България“, БУЛСТАТ: 131271567, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица“, бул. „Витоша“ №18, за нуждите на Общинското ръководство на партията за клуб, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и деветото Народно събрание на Република България, имот – частна общинска собственост, а именно: част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, представляваща помещение на първи етаж (без прилежащата част – междинен етаж), с площ 188,98 кв.м., с предназначение: За офис, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Княжеска“ №15, ет. 1, обект 1, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 63427.2.765.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.765, предмет на АЧОС №6799/25.10.2012 г.

Сподели: