Борово-2023-3

Половината от населението на община Борово е в трудоспособна възраст

Инициативата на Института за пазарна икономика (ИПИ) за разпространение, визуализация и анализ на общински данни „265 истории за икономика” (www.265obshtini.bg) вече предлага нова функционалност – профили на всички 265 общини в България. Профилите са налични на www.265obshtini.bg/muns, като към момента включват 32 индикатора за социалното и икономическото развитие за всяка община. 

Усилието на ИПИ е подкрепено[1] от водещи български компании, като цели да повиши знанието и разбирането за развитието на 265-те общини в България. Огромният интерес към публикуваните данни и интерактивните карти на „265 истории за икономика“ превърнаха инициативата в една от най-успешните на ИПИ в областта на регионалното развитие и насърчаването на инвестициите.

Новата функционалност позволява сравнително лесно да се добие знание за всяка една община в страната. Избраните индикатори в профилите са в категории икономика и инвестиции, демография, пазара на труда, образование, здравеопазване и местни финанси.  За илюстрация представяме някои наблюдения за община Русе, както и интересни примери от малки общини в страната.

4068 са жителите на община Борово по данни от националното преброяване през 2021 година. 52.1 % от тях са в трудоспособна възраст. 38.7 % е населението на възраст над 65 години. 34.8 % от населението живее в град Борово. – 28.9 % е коефициентът на естествен прираст. – 0.8 % е коефициентът на механичен прираст към 2021 година. Едва 148 са били учениците в общообразователните училища за учебната 2021/2022 година. 25 са били учениците в професионалните училища. Делът на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.) възлиза на 4.4 %. Делът на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.) е едва 7.2 %. 50.4 % е делът на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)

12.9 млн. лева е добавената стойност по факторни разходи. На 2.1 млн. лева възлизат приходите от износ на нефинансовите предприятия. 8.9 млн. лева са отделени за разходи за придобиване на ДМА (2021 г.). Няма данни за преките чуждестранни инвестиции с натрупване, нито за нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия.

Броят наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.) е 667. Средната брутна месечна заплата на наетите (2021 г.) е 1 053 лева. 18.4 % е коефициентът на безработица (2022 г.).

Общинските разходи възлизат на 7 млн. лева, което отрежда едно от последните места у нас на тази община. Общинските разходи на човек от населението (2022 г.) са 1 770 лева. 56.4 % е делът на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.). 2.6 % е размерът на данъчната ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.). 2 промила е размерът на данъчната ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.).

Трима са лекарите в общината по данни към 2022 година. 1 301 души е населението на един лекар. 2 са аптеките в общината.

Сподели: