оу-никола-обретенов-русе

Помещения в ОУ „Никола Обретенов“ и СУ „Йордан Йовков“ ще бъдат отдадени под наем

Обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена от общинската образователна система, могат да се отдават под наем за срок до десет години, със заповед на Кмета на общината, след проведен публичен търг, в резултат на решение на Общинския съвет, съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост, на Общински съвет – Русе.

Сумите от наемите се внасят в приход на учебното заведение. Същите не могат да се ползват за възнаграждения и представителни разходи.

Предмет на настоящото предложение е отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения от общинската образователна система, както следва:

1. ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4.

Постъпили са докладни записки от директора на учебното заведение, за отдаване под наем на следните обекти:

1.1. Две функционално свързани помещения с обща площ 108,00 кв. м, разположени на първи етаж на корпус В на четириетажна монолитна сграда със сутерен, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.6.241.3, с вход от към трафопоста, със застроена площ на цялата сграда – 1088,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4, описана в АПОС №7127/08.01.2014 г., предоставена за управление на ОУ „Никола Обретенов“, с предложение да се отдават под наем за печатарски услуги;

1.2. Помещение с площ 110,00 кв. м., разположено на първи етаж на корпус В на четириетажна монолитна сграда със сутерен, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.6.241.3, с вход от към трафопоста, със застроена площ на цялата сграда – 1088,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4, описана в АПОС №7127/08.01.2014 г., предоставена за управление на ОУ „Никола Обретенов“, с предложение да се отдава под наем за печатарски услуги.

1.3 Помещение с площ 87,00 кв. м., разположено в сутерен на корпус A на триетажна монолитна сграда със сутерен, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.6.241.1, граничещо на север със стълбище, на юг с дърводелска работилница, със застроена площ на цялата сграда – 655,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4, описана в АПОС №7127/08.01.2014 г., предоставена за управление на ОУ „Никола Обретенов“, с предложение да се отдава под наем за ученически бюфет.

2. СУ „Йордан Йовков – гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №117

Постъпила е Докладна записка с регистрационен индекс 31-17-29 от 05.11.2023 г., от директора на учебното заведение, за отдаване под наем, като стоматологичен кабинет, на помещение с площ 30,20 кв. м., разположено на първи етаж на триетажна монолитна сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.2268.1, със застроена площ на цялата сграда – 1269,00 кв. м., с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №117, описана в АПОС №7118/ 09.12.2013 г., предоставена за управление на СУ „Йордан Йовков.

В изпълнение разпоредбите на чл. 11, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе членовете на комисии, назначени със Заповед № РД-01-1030/16.04.2021 г. съответно със Заповед №РД-01-212/ 30.01.2024 г. на Кмета на Община Русе, след посещение на място и разговор с директорите на учебните заведения, дават положително становище за отдаване под наем на посочените по-горе обекти.

Днес общинските съветници в Русе дадоха своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на две функционално свързани помещения с обща площ 108,00 кв. м, разположени на първи етаж на корпус В на четириетажна монолитна сграда със сутерен, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.6.241.3, с вход от към трафопоста, със застроена площ на цялата сграда – 1088,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4, описана в АПОС №7127/08.01.2014 г., предоставена за управление на ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе, които се отдават под наем за печатарски услуги, с начална тръжна месечна наемна цена – 201,00 лв. (Двеста и един лева) без включен ДДС.

Общинските съветници в Русе дадоха своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, напомещение с площ 110,00 кв. м., разположено на първи етаж на корпус В на четириетажна монолитна сграда със сутерен, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.6.241.3, с вход от към трафопоста, със застроена площ на цялата сграда – 1088,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4, описана в АПОС №7127/08.01.2014 г., предоставена за управление на ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе, което се отдава под наем за печатарски услуги,с начална тръжна месечна наемна цена – 204,00 лв. (Двеста и четири лева) без включен ДДС.

Общинските съветници в Русе дадоха своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години на помещение с площ 87,00 кв. м., разположено в сутерен на корпус А на триетажна монолитна сграда със сутерен, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.6.241.1, граничещо на север със стълбище, на юг с дърводелска работилница, със застроена площ на цялата сграда – 655,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4, описана в АПОС №7127/08.01.2014 г., предоставена за управление на ОУ „Никола Обретенов“, което се отдава под наем за ученически бюфет, с начална тръжна месечна наемна цена – 80,00 лв. (осемдесет лева) без включен ДДС.

Общинските съветници в Русе дадоха своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като стоматологичен кабинет, на помещение с площ 30,20 кв. м., разположено на първи етаж на триетажна монолитна сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.2268.1, със застроена площ на цялата сграда – 1269,00 кв. м., с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №117, описана в АПОС №7118/ 09.12.2013 г., предоставена за управление на СУ „Йордан Йовков – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 75,00 лв. без включен ДДС.

Сподели: