Поредна среща днес за предстоящия Воден проект в Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

На 17.02.2021 г. в Централното управление на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе беше проведена встъпителна работна среща във връзка с предстоящото изпълнение на договор за реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС II подем до ПС III подем, който влиза в обхвата на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“.

  

В срещата взеха участие представители на „ВиК“ ООД – Русе, на звеното за управление на проекта и на избрания изпълнител в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг на обект: „Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС II подем до ПС III подем“, Обединение „Подемстрой 2020“, както и представители на Обединение „ВОДНАДЗОР РУСЕ 2019“, с коeто е сключен договор за упражняване на строителен надзор и функции на инженер по ФИДИК за обекта.

  

Дневният ред на срещата включваше запознаване между страните, уточняване на методите за комуникация и дискусия по въпроси, свързани с инвестиционното проектиране. Управителят на „ВиК“ ООД – Русе, д-р инж. Сава Савов, подчерта необходимостта от добра координация и комуникация между страните и спазване на сроковете за изпълнение на обекта. Представителите на избрания изпълнител благодариха за гласуваното им доверие, заявиха, че съзнават отговорността към поетите ангажименти и изразиха увереност, че имат мотивацията и необходимата подготовка, за да бъдат изпълнени изискванията на възложителя качествено и в срок. Акцент беше поставен върху методите и технологията на работа по начин, осигуряващ в максимална степен ограничаване на негативните последици от работата по водопроводите за жителите и гостите на града.

Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “ВиК“ ООД – Русе“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и „ВиК“ ООД – Русе.

Сподели:

Още новини от деня