Поредно участие на Русенския университет в Годишната конференция и Общото събрание на Дунавската конференция на ректорите (DRC)

Поредно участие на Русенския университет в Годишната конференция и Общото събрание на Дунавската конференция на ректорите (DRC)

На 8-9 ноември 2018г., в Университет „Комениус“ в Братислава, Словакия, Русенският университет, представляван от заместник-ректора по интернационализация и комуникационна политика проф. д-р Юлиана Попова, участва в Годишната конференция и Общото събрание на DRC – международна организация на университетите от дунавските страни, в която русенското висше училище членува от близо 30 години като единствен университет от България.

Докладите и дискусиите по тазгодишната тема на конференцията „Университетите като центрове на регионалното развитие“ очертаха приноса на университетите от Дунавския регион за изпълнението на Дунавската стратегия и тяхната роля за стимулиране на регионалното развитие. Специален акцент беше поставен върху активния принос на DRC, като тържествено беше отбелязана 35-годишнината на организацията.

За втора година, по време на годишната конференция на DRC, на официална церемония беше връчена наградата за млад учен Danubius Young Scientist Award на изявени млади изследователи от дунавските страни. От България с тази награда беше удостоен гл. ас. д-р Цветелин Георгиев от Машинно-технологичния факултет на Русенския университет.
Тази награда е учредена през 2011 год. от Австрийското Федерално Министерство на образованието, науката и научните изследвания (BMBWF) в сътрудничество с Института за Дунавския регион и Централна Европа (IDM), като сред критериите за номиниране и избор на лауреати на наградата са: научно съвършенство и иновативен подход към академичната работа, обвързаност на научната работа с проблемите на Дунавския регион и отвъд националните граници, научен потенциал на кандидата и др.

В церемонията по връчването на наградата участваха Фридрих Фаулхамер, Президент на DRC и Ректор на Дунавския университет в Кремс, Австрия, Барбара Вайтгрубер, Генерален директор на Дирекция „Научни изследвания и международни отношения“ към Австрийското Федерално Министерство на образованието, науката и научните изследвания, бившият вицеканцлер на Австрия д-р Ерхард Бусек, Председател на Института за Дунавския регион и Централна Европа, и Доктор Хонорис Кауза на Русенския университет, както и проф. д-р Мирослав Вескович, координатор на научната подкрепа за макро-регионалните стратегии на Европейската комисия, приоритетна ос РА-7 на Дунавската стратегия, ръководител на Съвместния център за научни изследвания (Joint Research Centre- JRC).

През предходните три години наградата за млад учен от България получиха отново млади учени от Русенския университет: 2017 г. – доц. д-р Иван Белоев от катедра Транспорт, 2016 г. – гл. ас. д-р Страхил Карапчански от катедра Европеистика и международни отношения, заместник-кмет на Община Русе, 2015 г. – доц. д-р Даниел Любенов от катедра Транспорт.

На 9 ноември 2018 г. Общото събрание на DRC избра ново ръководство на организацията за следващите две години: президент – проф. д-р Иванка Попович – ректор на Белградския университет и вицепрезиденти Фридрих Фаулхамер – ректор на Дунавския университет в Кремс, Австрия и досегашен президент на DRC и проф. Дитмар Майер – ректор на Университет „Андраши“, Будапеща. За почетен президент на организацията беше избран проф. Мирослав Вескович – ръководител на Съвместния център за научни изследвания (Joint Research Centre- JRC).

Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев беше президент на Дунавската конференция на ректорите през 2010 г. и вицепрезидент съответно през 2009 и 2011 г.

По време на конференцията на DRC приносът на Русенския университет беше отбелязан няколко пъти в направените презентации във връзка с участието му като ключов партньор по проекта Danube:Future в рамките на Дунавската стратегия и организацията и домакинството Международното лятно училище за устойчиво развитие на Дунавския регион през септември 2018 година.

Сподели:

Още новини от деня