Стоп! Да опазим децата Борово

Постоянното население на Община Борово съвсем скоро ще бъде под 5 000

Постоянното население на община Борово към 31 декември 2019 г. наброява 5024 лица, което  представлява  0.07 % от населението на България и  2.3% от населението на Русенска област.

Структурата на населението се определя от възрастта и съотношението по пол на населението. Различията и особеностите на мъжете и жените като страни в естественото възпроизводство, тяхното място и роля в семейството, участието им в трудовия процес, техния социален статус, определят половата структура на населението на дадена административно-териториална единица. Динамиката на раждаемостта и смъртността са главен фактор, който определя този демографски процес.

Данните за 2019 г. показват, че разликата в съотношението между мъжете и жените в община Борово е минимална. 1566 души (49,48 %) са мъже, а 1725 души са жени– 50,52 % спрямо общия брой. Това определя дисбалансът между половете в общината като по- благоприятен спрямо този за страната и област Русе. Преобладаването на жените е тенденция, която е характерна за страната. То е резултат от по-ниската смъртност на женското население и по-високата им продължителност на живот.

По отношение на половата  структура в община Борово се налюдава лек превес на жените : 2591 срещу 2433 мъже. Тази тенденция  е характерна както за Русенска област, така и за цялата страна.

Разпределението на населението по обхват на възрастовите групи изразява възрастовата структура на населението. Поделянето на населението на възрастови групи има важно значение за участието в трудовия процес, естественото възпроизводство и дава ясна представа за репродуктивните възможности на населението.

Анализът на данните показва, че населението на община Борово застарява. Процесът на застаряване ще продължава да има негативно отражение върху сегашното и бъдещото състояние на естественото възпроизводство. В тази насока община Борово не се различава от общите тенденции в демографското развитие на България.

Населението  в общината е застаряващо, 36% е в над трудоспособна възраст, близо 53% е в трудоспособна възраст и едва 11% в подтрудоспособна възраст. 35% от населението в трудоспособна възраст се намира в общинския център – град Борово.

Населени местаНаселение към 31.12.2019г.
Община Борово5024
гр.Борово1733
с.Батин467     
с.Брестовица212
с.Волово143
с.Горно Абланово882
с.Екзарх Йосиф346
с.Обретеник1241

Данните за населението на община Борово година сочат, че през последните 60 години населението на община Борово се се стопило наполовина. При преброяването през 1956 година населението е наброявало 13 761 души.

Влияние върху демографското развитие на общината са оказали демографските процеси като засилена урбанизация, намаляваща брачност и раждаемост, а също така и увеличена смъртност и интензивна емиграция.

От живелите през 1956 година 701 души във Волово, днес са останали едва 143. Около три пъти намалява за този период населението на селата Батин и Брестовица. Най-многолюдно преди 55 години е било село Горно Абланово. Тогава там са живели 3222 души. Днес населението наброява едва 882 човека.

сн. Архив

Сподели: