Потвърдено е върнато от областния управител решение за прехвърляне имоти от Община Борово на Община Две могили

Общински съвет-Борово даде отново своето съгласие да бъде безвъзмездно прехвърлено правото на собственост, чрез дарение в полза на Община Две Могили с Булстат: 000530529 и адрес: гр. Две Могили 7150, булевард “България“№84, върху недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

    № по ред     АОС   № от датаОПИСАНИЕ НА ИМОТА
1.№1219 от 27.02.2013г.1. УПИ І, кв.66 по рег. план на с. Бъзовец, с площ 378 кв.м.; 2. Сграда (павилион)- застроена площ 45 кв.м.;
2.№1220 от 28.02.2013г.1. УПИ ІІІ, кв.60 по рег. план на с. Бъзовец, с площ 1796 кв.м.; 2. Сграда (Амфитеатър) – застроена площ 663 кв.м 3. Сграда (ученически стол)- застроена площ 320 кв.м
3.№1221 от 28.02.2013г1. УПИ ІV, кв.60 по рег. план на с. Бъзовец, с площ 787 кв.м.; 2. Сграда (парокотелно) – застроена площ 60 кв.м.;
4.№1222 от 28.02.2013г1. УПИ V, кв.60 по рег. план на с. Бъзовец, с площ 826 кв.м.; 2. Сграда (Блок №1) – застроена площ 125 кв.м.;
5.№1223 от 28.02.2013г1. УПИ VІ, кв.60 по рег. план на с. Бъзовец, с площ 594 кв.м.; 2. Сграда (Блок №2) – застроена площ 125 кв.м.;
6.№1224 от 28.02.2013г1. УПИ VІІ, кв.60 по рег. план на с. Бъзовец, с площ 585 кв.м.; 2. Сграда (Блок №3) – застроена площ 125 кв.м.;
7.№1225 от 28.02.2013г1. УПИ VІІІ, кв.60 по рег. план на с. Бъзовец, с площ 646 кв.м.; 2. Сграда (Блок №4) – застроена площ 125 кв.м.;
8.№1226 от 28.02.2013г1. УПИ ІХ, кв.60 по рег. план на с. Бъзовец, с площ 671 кв.м.; 2. Сграда (Блок №5) – застроена площ 125 кв.м.;
9.№1227 от 01.03.2013г1. УПИ Х, кв.60 по рег. план на с. Бъзовец, с площ 563 кв.м.; 2. Сграда (Блок №6) – застроена площ 125 кв.м.;
  10.  №1232 от 26.03.2013гСоциално-педагогически интернат “П. Р. Славейков“, намиращ се в УПИ ІІІ в кв.44 по регулационния план на с. Острица 1. Училище – застроена площ 640 кв.м. 2. Интернат – застроена площ 216 кв.м. 3. Гараж – застроена площ 45 кв.м. 4. Външна тоалетна – застроена площ 33 кв.м.

Имотите ще се предадат на Община Две Могили със задълженията за ТБО в размер на 14 660,98 лева (четиринадесет хиляди шестстотин и шестдесет лева и 98 ст.) и съответната лихва към момента на сделката.

Кметът на Община Борово трябва да предприеме необходимите действия в изпълнение на решението и сключване на договор, след влизането му в сила.

Това стана след Заповед №3-95-00-665/10.11.2021г. на Областния управител на Област Русе, с която бе върнато за ново обсъждане акт на Решение № 291 по Протокол № 24/27.10.2021 година на Общински съвет-Борово.

Сподели: