съдебна палата русе

Потвърдено от КЗП и санкционирано – преди „Черен петък“ вдигнали цените в популярен русенски магазин, съдът потвърди

На 24.11.2017 г. служители на КЗП със седалище гр.Русе  извършили проверка в магазин „К..“ в гр. Русе, бул. „Липник“ № 121, стопанисван от наказаното дружество по повод обявеното от търговеца участие в кампания „Черен петък“ (Вlаск Friday). При проверката в магазина е установено, че търговецът е обявил отстъпка за периода 24.11.2017 г. – 26.11.2017 г. в размер на 50% от обявените на етикетите цени на всички стоки, с изключение на тези, които имат надпис „Ехеllent Price“ и „Веst Price“.

Отстъпката се начислявала на касата на магазина при заплащане на дължимата сума. На случаен признак са били избрани четири стоки, за които се прилага отстъпката от 50% и е изискана справка за продажните им цени и продадените количества за период от един месец преди датата на кампанията „Черен петък“. Стоките, за които е изискана справка са следните:

      – блуза с къс ръкав, артикулен номер …, с обявена цена 44,99 лв.;
      – риза с дълъг ръкав, артикулен номер …, с обявена цена 74,99 лв.;
      – блуза с къс ръкав, артикулен номер …, с обявена цена 39,99 лв.;

      – блуза с къс ръкав, артикулен номер …., с обявена цена 29,99 лв.

На 07.12.2017 г. в КЗП РД-Русе с Протокол за проверка на документи са приети изисканите справки, от които е видно следното:

          – от блузите с къс ръкав, с артикулен номер …, са продадени на 24.08.2017г. – 1 бр. на цена от 40,49 лв.; на 14.09.2017 г. – 1 бр. на цена от 31,49лв.; на 07.10.2017 г. – 1 бр. на цена 29,99 лв.; на 12.10.2017 г. – 1 бр. на цена от 28,49 лв.; на 13.10.2017 г. – 1 бр. на цена от 29,99 лв.; на 19.11.2017г. –  1 бр. на цена от 22,49 лв.

          – от ризите с дълъг ръкав, с артикулен номер …, са продадени на 21.09.2017 г. – 1 бр. на цена от 74,99 лв.; на 03.10.2017 г. – 1 бр. на цена от 52,49 лв.; на 14.10.2017 г. – 1 бр. на цена от 47,49 лв.; на 21.10.2017 г., на 23.10.2017 г. и на 07.11.2017 г. по 1 бр. на цена от 49,99 лв.; на 18.11.2017 г. – 1 бр. на цена от 37,50 лв., както и на 25.11.2017 г. – 1 бр. с обявена цена от 74,99 лв. и приложена отстъпка от 50% и заплатена сума от 37,5 лв.

          – от блузите с къс ръкав, с артикулен номер …, са продадени на 12.10.2017 г. – 1 бр. на цена от 28,49лв. и на 21.10.2017 г. – 1 бр. на цена от 23,74 лв.

        – от блузите с къс ръкав, с артикулен номер …, няма продажби и не е предоставена информация за прилаганата цена в предходен период.

За тези констатации П. К., старши инспектор при КЗП съставил констативен протокол и уведомил КЗП за извършваната нелоялна търговска практика. След запознаване с констатациите от извършените проверки и представените документи на свое заседание по Протокол № 3/29.01.2018г. КЗП взела решение, че действително е налице нелоялна заблуждаваща търговска практика по смисъла на чл.68д, ал.1 предложение 1 (съдържа невярна информация и следователно е подвеждаща) във връзка с чл.68г, ал.4 във връзка с чл. 68в от Закона за защита на потребителите. В тази връзка била издадена Заповед № 133/28.02.2018г. на председателя на КЗП,  с която на дружеството било забранено при осъществяване на своята дейност да използва заблуждаваща търговска практика, която доколкото няма представени доказателства да е обжалвана по реда на АПК, съдът намира, че към настоящия момент е влязла в сила. 

Въз основа на това решение и посочената заповед св.К. съставил АУАН против дружеството, а въз основа на него АНО издал обжалваното наказателно постановление, с което на дружеството на основание чл.210а от ЗЗП било наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 3 000 лв.

Търговецът „…“ ЕООД предоставя невярна и подвеждаща информация на място в търговски обект – магазин „К…“, находящ се в гр. Русе, ул. „Липник“ № 121, чрез етикети, относно обявена цена при намалението – старата цена, която търговецът следва да прилага през определен период преди датата, от която влиза в сила намалението на цената.

Предварително предоставената информация на потребителите за старата цена, която търговецът е прилагал през определен период преди датата, от която влиза в сила намалението на цената е невярна и заблуждаваща.

Същественият по делото въпрос на базата на каква цена са обявени намаленията в магазина през периода 24.11.2017г. – 26.11.2017г. и          по-конкретно коя е старата и коя е новата цена, доколкото е обявено (оповестено) намаление в размер на 50% от обявените на етикетите цени. Старата цена е цената, която търговецът е прилагал през период, не  по-кратък от един месец преди датата на намалението на цените, каквато е изричната законова дефиниция на това понятие, дадена в чл.65 ал.2 от ЗЗП и по аргумент за противното нова цена ще бъде тази, която е прилагана през период по-кратък от един месец. По този начин търговецът е въвел в заблуждение потребителите относно старата цена, която търговецът е прилагал през определен период преди датата, от която влиза в сила намалението на цената. В хода на проверката безспорно е доказано и от писмени доказателства представени от търговеца, че обявените цени не са прилагани в период, не по-кратък от един месец преди датата на намалението на цените.

Предварително предоставената информация на потребителите за старата цена, която търговецът е прилагал през определен период преди датата, от която влиза в сила намалението на цената е невярна и заблуждаваща. Търговецът твърди невярно, че за период от време 24.11.2017 г. – 26.11.2017 г., ще предлага за продажба стоки с голяма отстъпка от цената (50%) с цел да се предизвика интерес и в този смисъл  за  конкретната кампания „Черен петък“ са завишени цените на стоките, от които ще се прилага отстъпката от 50%. Посланието на продавача към потребителите е, че само за тези три дни могат да закупят стоки от магазина с 50% отстъпка от цената, а реално търговецът не прилага обявената отстъпка от 50% от цената, тъй като през достатъчно голям период от време преди 24.11.2017 г. – 26.11.2017 г. не е прилагал обявените цени, от които ще направи отстъпката.

Заблуждаващата нелоялна търговска практика се изразява в предоставянето на невярна и подвеждаща информация, чрез етикети поставени в търговския обект – магазин „К…“, находящ се в гр. Русе, ул. „Липник“ № 121 при обявено намаление в периода 24.11.2017 г. – 26.11.2017 г., за обявена цена – старата цена, която търговецът е следвало да прилага през определен период преди датата, от която влиза в сила намалението на цената, прилагането на която има за резултат или е възможно да има за резултат вземането на търговско решение, което средния потребител не би взел без използването на търговската практика. По този начин фактически нарушението се  изразява в нарочно завишение на старата цена въз основа на която се формира новата цена и по този начин на практика няма разлика между стара и намалената (нова) цена и то през периода на обявеното намаление.

Районният съд в Русе измени наказателно постановление №  2018 – 0044641 от 04.07.2018г., издадено от Директора на Регионална Дирекция на КЗП със седалище гр. Русе, с което на „…“ ЕООД е  наложено  административно наказание „имуществена санкция”  в размер на   3 000 лв.  на основание чл.210а  ЗЗП, като го намалява на 1 000 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Русенски Административен съд.

Сподели: