блок шейново саниране 2018

Почти всички сгради, кандидатствали по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, ще бъдат енергийно обновени

Почти всички кандидатствали по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ще бъдат енергийно обновени с изключени на четири блока в Община Русе, които са получили отрицателна оценка за конструктивна устойчивост и поради това няма да бъдат финансирани, съобщиха от правителствената информационна служба.

Преустановява се сключването на договори за обществени поръчки за дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради чрез избор на нови външни изпълнители. Това става с приетото от правителството изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерски съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията ѝ.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) подписа двустранни споразумения за трансфер на средства с шест общини за енергийно обновяване на последните 48 блока по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради от общо 52 сгради, посочват от Министерския съвет.

Промените предвиждат преустановяване на сключването на договори за обществени поръчки за дейности по Програмата чрез избор на нови външни изпълнители, избрани по реда на Закона за обществените поръчки, и за поемане на нови финансови ангажименти по нея. Определя се и краен срок за сключване на анекси към договорите за целево финансиране.

Изключение се допуска за сключване на договор за изпълнение на дейности по Програмата с външни изпълнители, избрани по реда на Закона за обществените поръчки, с които не е сключен такъв, за сгради, за които има потвърден от МРРБ финансов ресурс, като се предвижда срок за това. Това изменение няма да повлияе на сключените договори за възлагане на обществени поръчки с избрани изпълнители, дейностите по които все още не са изпълнени и които ще продължат да бъдат изпълнявани съгласно условията на Програмата.

С промените се цели недопускане на надвишаване на финансовия ресурс на Програмата и нейното реализиране в рамките на одобрения бюджет.

Сподели: