Продължават преговорите между Община Русе и синдикалните организации в областта

Почти 700 хил. лева са приходите от разпореждане с общинска собственост през 2020 г. в Русе

Дейностите по разпореждане с общинска собственост се извършват чрез продажба, замяна, делба, възмездно и безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, чрез апортиране в капитала на търговски дружества.

Процедурите по учредяване на ограничени вещни права и разпореждане са предхождани от разглеждане в комисията по общинска собственост и комисията по приватизация и следприватизационен контрол, изготвяне на предложение до общинския съвет, решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация, провеждане на търг или конкурс и сключване на договор със спечелилия участник.

През 2020 са проведени 12 заседания на комисията по общинска собственост /КОС/, като през 2019 г. са проведени 8 заседания, през 2018 г. – 12 заседания и през 2017 г. – 11 заседания. От комисията са разгледани 96 броя преписки на граждани и организации, касаещи действия с общинска собственост за 2020 г., при 89 броя за 2019 г.,  107 броя за 2018 г. и 110 броя за 2017 г.

В Общински съвет – Русе през 2020 г. са внесени 78 предложения, свързани с учредяване на ограничени вещни права и разпореждане с общинска собственост, като през 2019 г. са внесени 63 предложения, а през 2018 г. – 92 предложения.

Проведени са 25 броя публични търгове /включващи повторни търгове/ за извършване на разпоредителни сделки, като за 11 броя от тях има определени купувачи, през 2019 г. са 23 броя, през 2018 г. – 32 броя търгове и през 2017 г. – 19 броя търгове.

През отчетения период са сключени 34 договора за продажба на имоти,  общинска собственост /от които 4 броя за продажба на енергийни обекти и съоръжения/, като: за 2019 г. са 22 броя; за 2018 г. – 22 броя и за 2017 г. – 13 броя.

Сключени са 5 броя договори за учредено право на строеж за изграждане на обществено-обслужващи сгради, пристрояване, надстрояване и гаражи, при 12 броя за 2019 г. и 11 броя договори през 2018 г. 

Сключени са 9 договора за учредяване на безвъзмездно право на управление, 5 договора за безвъзмездно право на ползване и 9 договора за заем за послужване, като: за 2019 г. – 6 договора за учредяване право на управление и 4 договора за учредяване право на ползване; 21 договора през 2018 г. и 7 договора за 2017 г.

Изготвени са 15 броя Заповеди на Кмета на Общината Русе за прокарване и преминаване през общински поземлени имоти, съгласно чл. 192 и чл. 193 от Закона за устройство на територията, при 14 броя за 2019 г.

Издадени са 20 броя удостоверения за собственост и 34 броя за реституционни претенции.

В резултат от управлението и разпореждането с общинска собственост са постъпили приходи в общинския бюджет. По счетоводни данни приходите от продажба на общинска собственост към 31.12.2020 г. са:

– от продажба земя /УПИ/ – 172 051,80 лева, при 360 378,64 лева за 2019 г.,

491 440,48 лева за 2018 г. и 559 926,98 лева за 2017 г.;

              – продажба на земя – други /ПИ/ – 349 166,00, при 57 794,90 лева за 2019 г., 371 327,60 лева за 2018 г. и 36 346,40 лева за 2017 г.;

            – продажба на сгради – 125 964,00 лева, 0,00 лева за 2019 г., 657,32 лева за 2018 г. и 12 888,25 лева за 2017 г.

            – продажби и инфраструктурни съоръжения – 15 768,00 лева, 0,00 лева за 2019 г., 0,00 лева за 2018 г. и 0,00 лева за 2017 г.

– от учредени вещни права (отстъпено право на строеж, право на прокарване и право на пристрояване и надстрояване) – 34 943,00 лева, при 299 626,28 лева за 2019 г.,  205 068,45 лева за 2018 г. и  54 217,20 лева за 2017 г.

Общо приходите от разпореждане с общинска собственост през 2020 г. са в размер на 697 892,80 лева, при 717 799,82 лева за 2019 г., 1 068 493,85 лева за 2018 г. и 663 378,83 лева за 2017 г.

През 2020 г. са проведени 10 заседания на комисията по приватизация и следприватизационен контрол, при проведени 8 заседания през 2019 г., 12 заседания през 2018 г. и 10 заседания през 2017 г.

В Общински съвет – Русе през 2020 г. са внесени 10 предложения, свързани с приватизацията на общинска собственост, при внесени 6 предложения през 2019 г., 13 предложения през 2018 г. и 14 предложения през 2017 г.

В изпълнение решенията на общинския съвет през 2020 г. са проведени 4 броя публични търгове за продажба на общински имоти по реда на ЗПСК, при проведени 8 броя през 2019 г., 10 броя през 2018 г. и 8 броя през 2017 г.

Сключени са 3 приватизационни договора през 2020 г., при сключени 4 договора през 2019 г., 3 договора през 2018 г. и 5 договора през 2017 г.

Приходите от приватизация през 2020 г. са в размер на  184 308,37 лева, при1 143 357,40 лева за 2019 г., 232 000,00 лева за 2018 г. и 679 601,45 лева за 2017 г.

През отчетния период в общинския бюджет са постъпили суми от събираните на пристанище „Пристис” пристанищни такси в размер на 26 876,00 лева. За предходните отчетни периоди приходите от пристанищните такси са: за 2019 г. – 141 416 ,00 лева, за 2018 г. – 123 468,00 лева и за 2017 г. – 125 049,88 лева.

Това се посочва в настоящия отчет относно придобиването от Община Русе на имоти и вещи през 2020 г., резултатите от управлението на общинската собственост през 2020 г. и извършените разпоредителни действия през същия период.

сн. Архив

Сподели: