По - висока цена на водата ще има в Русе от 1 януари

По – висока цена на водата ще има в Русе от 1 януари

Време за прочитане: < 1 мин.
По - висока цена на водата ще има в Русе от 1 януари
Нови цени на водата от 1 януари 2019 г.

На 17.12.2018 г. от 13.00 ч в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2019 г. на  „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе и др. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги.

С Решение No БП-Ц-10 от 26.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.08.2017 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.Периодът, за който следва да се приложи инфлация,съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. август 2017 г. –м. октомври2018 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,509%по данни на НСИ.С Решение No БП-Ц-10 от 26.07.2017 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2018 г. както следва: E2019= 0,056%.

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите

Цени за утвърждаване след изменение 2019 г.

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с ДДС  2,946

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Русе за 2017 г.

4,024

Заключение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Сподели:

Още новини от деня