росица георгиева

По инициатива на „Свинекомплекс Голямо Враново – Инвест“ – АД е утвърдена паралелка за обучение на техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост в специалност за производство на месо, месни продукти и риба

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, в изпълнение на разпоредбите на чл. 142, ал. 3, т. 1 и т. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, прие днес предложението на г-н Вихрен Димитров – изпълнителен директор на „Свинекомплекс Голямо Враново – Инвест“ – АД за учебната 2021/2022 година в ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе да се осъществи прием в VІІІ клас – 0,5 паралелка с 13 ученици в дневна форма на обучение, както следва:

Професия: 541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост;

Специалност: 5410104 Производство на месо, месни продукти и риба – специалността е включена в Списъка със специалности, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2021/2022 година.

Сподели: