По - малкото седмокласници в Русенска област ще променят план - приема през новата учебна година

По – малкото седмокласници в Русенска област ще променят план – приема през новата учебна година

Днес се проведе съвместно заседание на Постоянната комисия по заетост и Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта, което беше водено от заместник областния управител на област Русе г-н Валентин Колев.

Той приветства инициативата, че още в първите дни на новата година се провежда настоящата информационна среща, която е по инициатива на РУО и благодари, че са се отзовали представители на заинтересованите страни.

В дневния ред на заседанието се разгледаха организирането на дейностите за планиране и утвърждаване на държавния план-прием в региона за учебната 2019/2020 г., както и постановление № 111 на Министерски съвет от 25.06.2018 г., с което са утвърдени Списък със защитените от държавата специалности и професии и Списък на специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Бяха презентирани, разработените от Министерството на образованието правила за планиране и реализиране на държавния в план-прием в 8-ми клас неспециализираните профилирани гимназии, средните и обединени и училища. Правилата те целят подпомагане на образователните институции при осъществяването на политиките в сферата на образованието за преструктуриране на приема по профили и професии в посока на STEM профили и технически и ИТ професии, съгласно прогнозни целеви стойности за 2019-2020 учебна година на областно ниво, както и повишаване процентното съотношение на приетите ученици в VIII клас в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка – с минимум 2 процентни пункта за учебна година (базова стойност – реализиран държавен план-прием за учебната 2018/2019 г.).

Предмет на правилата са информационните, организационните, административните и комуникационните мерки, които се предприемат от институциите в системата на образованието и заинтересованите страни в изпълнение на нормативната уредба и политиките в сферата на образованието. В тази връзка беше посочено, че до 15 януари трябва да приключи подготовката и планирането на приема, а до месец април тази година той трябва да бъде утвърден.

Всички присъстващи се обединиха около мнението, че трябва да бъдат синхронизирани действията в посока на един балансиран и отговарящ на потребностите на пазара на труда план-прием, въпреки неблагоприятната демографска тенденция.

Началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева за пореден път призова работодателските организации за активно партньорство с училищата от региона.

Като следваща точка от дневния ред, експерт от РУО представи Постановление № 111, като беше отбелязано, че ролята на работодателите е от изключително значение, както при определянето на специалностите в план-приема, така и да се осигури последваща обезпеченост на профила на професиите на съответния бизнес.

Броят на учениците към 10.12.2018 г. спрямо същия период на предходната година е с 21 по-малко, т.е. 1660 към 1681. Към посочения момент трябва да се планира броя на паралелките по различни профили, професии и специалности.

В хода на дискусията, директорът на ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“ г-жа Диана Иванова отбеляза, че стремежа на всички е да се работи в посока избягване конфронтацията между профилираните и професионалните училища, защото на пазара на труда има нужда от всяка една специалност.

В края на заседанието заместник областният управител г-н Колев подчерта, че всички ние сме в началото на един изключително труден процес по планирането и реализирането на план-приема в област Русе. Усилията и мерките, които държавата и заинтересованите страни предприемат във всички възможни посоки за един е по-успешен и полезен план-прием, който ще даде ефект в следващите 4 – 5 години.

Сподели:

Още новини от деня