административен съд русе

По протести на Окръжна прокуратура – Русе отмениха неправомерни норми от наредба на Община Бяла

По протест на Окръжна прокуратура – Русе Административния съд – Русе отмени нормите на чл.41, чл.42, чл.43, чл. 44, чл. 45 и чл. 46 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на Община Бяла, приета с решение на Общински съвет Бяла, като незаконосъобразни.

Съдът приема, че протестът на прокуратура е основателен. При направената преценка за съответствие с материалния закон, съдът намира, че протестираните разпоредби на чл.41, чл.42, чл.43, чл. 44, чл. 45 и чл. 46 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на Община Бяла са незаконосъобразни. Те не намират опора в ЗМДТ, в ЗТТСИ, в противоречие са с принципите заложени в ЗОАРАКСД – „При административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност административните органи и органите на местно самоуправление не могат да налагат ограничения и тежести, които не са необходими за постигане на целите на закона.“ Това са т.н. „мъртви“ норми, които не се прилагат и следва да бъдат отменени.

Сподели: