административен съд русе

По протести на Окръжна прокуратура – Русе, отмениха неправомерни текстове от Правилници, приети от общинските съвети в Русе и Ветово

По протест на Окръжна прокуратура – Русе, Административния съд – Русе отмени разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 14 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като незаконосъобразна.

Съгласно атакуваният от прокуратурата и отменен от съда текст на чл.15, ал1 председателят на общински съвет: подписва заповеди за командировки в чужбина на кмета на общината и на общинските съветници. Разпоредбата е незаконосъобразна, тъй като е в несъответствие с разпоредби от по-висок ранг – Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, както и на ЗМСМА, според които заповедите за командироване или специализации в чужбина за общинските съветници се издава от кмета на общината.

По протест на Окръжна прокуратура – Русе, Административен съд – Русе е отменил разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 15 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015-2019 г, приет с решение №13 по Протокол № 3/04,12.2015 г на ОС Ветово, като незаконосъобразна и противореча на закона. В атакуваната разпоредба е посочено, че председателят на общинския съвет подписва заповедите за командировки в чужбина на кмета на общината и на общинските съветници. Тази разпоредбата е в несъответствие с Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, според която заповедите за командироване или специализации в чужбина за общинските съветници се издава от кмета на общината, поради което е противозаконна. Освен това, според разпоредбите на ЗМСМА, кметът на общината организира изпълнението на общинския бюджет и е компетентен да издава заповеди за командироване на общински съветници, като само заповед, подписана от него следва да се изпълнява от общинската администрация.

Двете решения на Административен съд – Русе, с които са уважени протестите на Окръжна прокуратура – Русе, относно отмяна на разпоредби от Правилници на Общински съвет – Русе и Общински съвет – Ветово са влезли в сила.

Сподели: