съдебна палата русе

По протест на прокурор е отменен текст от Правилника за дейността на Общински съвет – Русе

Прокурор при Окръжна прокуратура – Русе протестира срещу разпоредбата на чл.15, ал.1, т.14 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 15 по протокол № 3/ 15.12.2011г., изменен с Решение № 281/12.07.2012 г., Решение № 528/21.03.2013 г., Решение № 884/23.01.2014 г., изм. с Решение № 1326/26.02.2015 г., изм. с Решение № 838/19.04.2018г.). Прокуратурата счита разпоредбата, звучаща по следния начин: „подписва заповеди за командировки в чужбина на кмета на общината и на общинските съветници, в частта „общинските съветници“- за противоречаща на закона, което налага отмяната й в тази й част.

Конкретно се сочи, че съществува нарочна уредба, относно командироването извън територията на страната, а именно в чл.6, ал.1, т.2 от Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, в която норма е посочено, че заповедите за командировки в чужбина за общинските съветници се издават от кмета на общината. Различното разрешение на местния орган на власт, не съответства на Наредбата и е противозаконно.

Относно командироването без напускане на пределите на Република България също са налице правила – в Наредба за командировките в страната, но в нея няма изрична регламентация кой издава командировъчната заповед на общинските съветници.

Предлага се от протестиращия да се приложи по аналогия същото разрешение, което е дадено и с Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, т.е. заповедта за командироване отново да се издава от кмета на общината. Иска се да бъде отменена разпоредбата на чл.15, ал.1, т.14 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в частта „общинските съветници“ като незаконосъобразна.

Административен съд – русе отмени по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Русе разпоредбата на чл.15, ал.1, т.14 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 15 по протокол № 3/ 15.12.2011г., изменен с Решение № 281/12.07.2012 г., Решение № 528/21.03.2013 г., Решение № 884/23.01.2014 г., изм. с Решение № 1326/26.02.2015 г., изм. с Решение № 838/19.04.2018г.), в частта „общинските съветници“.

Решението подлежи на оспорване пред Върховен административен съд на Република България.

Сподели:

Още новини от деня