ПП „Българска социалистическа партия“ получи за безвъзмездно ползване няколко общински имота в община Русе

Безвъзмездното предоставяне на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост в полза на политически партии за нуждите на общинските им ръководства, отговарящи на условията в ЗОС, ЗПП и на чл. 15, ал. 1 и ал. 9 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, се извършва от Кмета на Община Русе без търг или конкурс след решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 31 от ЗПП и чл. 15, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

Предоставените помещения на политическите партии не могат да се преотстъпват за ползване, както и в тях не може да се извършва стопанска дейност. Такива помещения могат да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на партията (чл. 32, ал. 2 от ЗПП, във връзка с чл. 15, ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе).

Редът за безвъзмездното предоставяне на нежилищни имоти – частна общинска собственост за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията по чл. 31 от ЗПП, е установен в чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

Помещения могат да се предоставят и на партии, които на последните избори за народни представители са получили над едно на сто от действително подадените гласове, съобразно чл. 31, ал. 2 от ЗПП.

Съгласно чл. 15, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, срокът за безвъзмездно предоставяне на определените нежилищни имоти – частна общинска собственост, на политически партии, отговарящи на условията по чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗПП, е до края на мандата на действащото Народно събрание. С Решение №1896-НС от 06.04.2023 г. на Централната избирателна комисия са обявени резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Четиридесет и деветото Народно събрание за Република България, произведени на 02 април 2023 г.

В Община Русе е постъпило писмо от Политическа партия „Българска социалистическа партия“ чрез упълномощения представител Пламен Христомиров Рашев – Председател на Общински съвет на БСП – Русе, за безвъзмездно предоставяне на общински имоти по чл. 31 от ЗПП, като участвала на изборите за народни представители, произведени на 02.04.2023 г., в Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и отговаряща на условията по чл. 31, ал. 2 от Закона за политическите партии.

Приложени са необходимите документи, удостоверяващи релевантните факти съобразно изискванията на ЗПП, ЗОС и Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет Русе.

Днес ОбС – Русе даде своето съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „Българска социалистическа партия“, БУЛСТАТ: 000702014, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане“, ул. „Позитано“ №20, за нуждите на Общинското ръководство на партията, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и девето Народно събрание на Република България, обекти – частна общинска собственост за клубове, както следва:

Днес ОбС – Русе даде своето съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „Българска социалистическа партия“, БУЛСТАТ: 000702014, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане“, ул. „Позитано“ №20, за нуждите на Общинското ръководство на партията, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и девето Народно събрание на Република България, обекти – частна общинска собственост за клубове, както следва:

  1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2601.3.26 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.2601.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2601 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 83,16 кв.м., с предназначение: За културна и обществена дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №81, бл. „Яворов“, вх. 2, ет. 0, предмет на АЧОС №9161/13.05.2019 г.;
  2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1440.1.9 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.1440.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1440 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 341,25 кв.м., с предназначение: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ №18, ет. 9, предмет на АЧОС №1153/17.02.1997 г.;
  3. Част с площ 55,54 кв.м. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.20 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целият с площ от 85,39 кв.м., намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.765.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.765 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с предназначение: За офис, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Княжеска“ №15, ет. 1, обект 3, описан в АЧОС №6799/25.10.2012 г.;
  4. Обект – частна общинска собственост, представляващ павилион по чл. 56 от ЗУТ, с площ от 123,42 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, до блок 12.
Сподели: