ПП "ВОЛТ" ще получи за безвъзмездно ползване общинско помещение в Русе

ПП „ВОЛТ“ получи за безвъзмездно ползване общинско помещение в Русе

Безвъзмездното предоставяне на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост в полза на политически партии за нуждите на общинските им ръководства, отговарящи на условията в ЗОС, ЗПП и на чл. 15, ал. 1 и ал. 9 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, се извършва от Кмета на Община Русе без търг или конкурс след решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 31 от ЗПП и чл. 15, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

Предоставените помещения на политическите партии не могат да се преотстъпват за ползване, както и в тях не може да се извършва стопанска дейност. Такива помещения могат да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на партията (чл. 32, ал. 2 от ЗПП, във връзка с чл. 15, ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе).

Редът за безвъзмездното предоставяне на нежилищни имоти – частна общинска собственост за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията по чл. 31 от ЗПП, е установен в чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

Помещения могат да се предоставят и на партии, които на последните избори за народни представители са получили над едно на сто от действително подадените гласове, съобразно чл. 31, ал. 2 от ЗПП.

Съгласно чл. 15, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, срокът за безвъзмездно предоставяне на определените нежилищни имоти – частна общинска собственост, на политически партии, отговарящи на условията по чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗПП, е до края на мандата на действащото Народно събрание. С Решение №969-НС от 18.11.2021 г. на Централната избирателна комисия са обявени резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Четиридесет и седмото Народно събрание за Република България, произведени на 14 ноември 2021 г.

В Община Русе е постъпило заявление №54-87-1/23.06.2022 г.  и допълнено със заявление №54-87-2/28.06.2022 г. от Политическа партия „ВОЛТ“ за безвъзмездно предоставяне на общински имоти  по чл. 31 от ЗПП,  като участвала на изборите за народни представители, произведени на 14.11.2021 г., в Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, получила над 1% от действително подадените гласове на проведените парламентарни избори.

Приложени са необходимите документи, удостоверяващи релевантните факти съобразно изискванията на ЗПП, ЗОС и Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет Русе.

Към момента помещението не е обект на заемно отношение. Предходно възникналото такова с ПП „Политическо Движение Социалдемократи“, БУЛСТАТ: 130340052, в изпълнение на Решение №879, прието с протокол №32/19.04.202222 г. на Общински съвет – Русе, е прекратено по взаимно съгласие. Днес общинските съветници в Русе утвърдиха предоставянето на помещението.

Сподели: