княжеска 15 офиси дсб

ПП „Воля“ получи общински офис в Русе

Във връзка със Закона за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн. ДВ, бр. 60/2019 г.) и последвалите изменения в Закона за политическите партии (ЗПП) и Закона за общинската собственост (ЗОС), с Решение №126, прието с протокол №8/23.04.2020 г. на Общински съвет – Русе е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в съответните части, регламентиращи безвъзмездното предоставяне в полза на политически партии, отговарящи на определени законоустановени условия, на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост.

Безвъзмездното предоставяне на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост в полза на политически партии за нуждите на общинските им ръководства, отговарящи на условията в ЗОС, ЗПП и на чл. 15, ал. 1 и ал. 9 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, се извършва от Кмета на Община Русе без търг или конкурс след решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 31 от ЗПП и чл. 15, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

Предоставените помещения на политическите партии не могат да се преотстъпват за ползване, както и в тях не може да се извършва стопанска дейност. Такива помещения могат да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на партията (чл. 32, ал. 2 от ЗПП, във връзка с чл. 15, ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе).

Редът за безвъзмездното предоставяне на нежилищни имоти – частна общинска собственост за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията по чл. 31 от ЗПП, е установен в чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

Помещения могат да се предоставят и на партии, които на последните избори за народни представители са получили над едно на сто от действително подадените гласове, съобразно чл. 31, ал. 2 от ЗПП.

Съгласно чл. 15, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, срокът за безвъзмездно предоставяне на определените нежилищни имоти – частна общинска собственост, на политически партии, отговарящи на условията по чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗПП, е до края на мандата на действащото Народно събрание. С Решение №4670-НС от 30.03.2017 г. на Централната избирателна комисия са обявени резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Четиридесет и четвъртото Народно събрание за Република България, произведени на 26 март 2017 г.

В Община Русе е постъпило Заявление вх. №54-59-2/12.10.2020 г. от Политическа партия „ВОЛЯ“ с парламентарна група в действащото Народно събрание за безвъзмездно предоставяне на общински имот  по чл. 31, ал. 1 от ЗПП.

Към заявлението са приложени необходимите документи, удостоверяващи релевантните факти съобразно изискванията на ЗПП, ЗОС и Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет Русе, на партията.

Общински съвет – Русе даде своето съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „ВОЛЯ“, БУЛСТАТ: 175358375, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Младост“, бул. „Република“ №15, сграда на „Медицински център Младост“, за нуждите на Общинското ръководство на партията със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и четвърто Народно събрание на Република България, за клуб самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.24 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.765.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.765 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 28,20 кв.м., с предназначение: За офис, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Княжеска“ №15, ет. 2, обект 7, предмет на АЧОС №6799/25.10.2012 г.

Сподели: