ДПС лого Русе

ПП „Движение за права и свободи“ ще продължи да ползва безвъзмездно общински помещения в община Русе

Безвъзмездното предоставяне на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост в полза на политически партии за нуждите на общинските им ръководства, отговарящи на условията в ЗОС, ЗПП и на чл. 15, ал. 1 и ал. 9 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, се извършва от Кмета на Община Русе без търг или конкурс след решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 31 от ЗПП и чл. 15, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

Предоставените помещения на политическите партии не могат да се преотстъпват за ползване, както и в тях не може да се извършва стопанска дейност. Такива помещения могат да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на партията (чл. 32, ал. 2 от ЗПП, във връзка с чл. 15, ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе).

Редът за безвъзмездното предоставяне на нежилищни имоти – частна общинска собственост за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията по чл. 31 от ЗПП, е установен в чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

Помещения могат да се предоставят и на партии, които на последните избори за народни представители са получили над едно на сто от действително подадените гласове, съобразно чл. 31, ал. 2 от ЗПП.

Съгласно чл. 15, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, срокът за безвъзмездно предоставяне на определените нежилищни имоти – частна общинска собственост, на политически партии, отговарящи на условията по чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗПП, е до края на мандата на действащото Народно събрание. С Решение №1896-НС/06.04.2023 г. на Централната избирателна комисия са обявени резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Четиридесет и деветото Народно събрание за Република България, произведени на 02 април 2023 г.

В Община Русе е постъпило писмо №54-06-1/17.01.2024 г. от Политическа партия „Движение за права и свободи“ чрез упълномощения представител Дауд Мехмед Ибрям – Областен m,eoieodje., като участвала на изборите за народни представители, произведени на 02.04.2023 г., с парламентарна група в действащото Народно събрание, за безвъзмездно предоставяне на общински имоти по чл. 31, ал. 1 от ЗПП.

Приложени са необходимите документи, удостоверяващи релевантните факти съобразно изискванията на ЗПП, ЗОС и Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет Русе.

Днес общинските съветници в Русе дадоха своето съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „Движение за права и свободи“, БУЛСТАТ: 000707470, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ №45 А, за нуждите на Общинското ръководство на партията, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и девето Народно събрание на Република България, имоти – частна общинска собственост за клубове, както следва:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2601.16.29 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.2601.16, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2601 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 100,96 кв.м., с предназначение: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №99, бл. „Йордан Йовков“, ет. 0, предмет на АЧОС №6949/18.04.2013 г.;

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.2084.2.8 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.4.2084.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.2084 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 47,76 кв.м., с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, кв. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Цанков“ №45-47, ет. 2, обект „Д“, предмет на АЧОС №7292/02.07.2014 г.;

3. Помещение с площ от 20 кв.м., представляващо част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.268.1.12 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.7.268.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.268 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целият с площ от 188,01 кв.м., с предназначение: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №2, ет. 5, предмет на АЧОС №7474/06.08.2015 г.;

Сподели: