сградата с часовника русе

ПП „Продължаваме промяната“ ще получи за безвъзмездно ползване 2 общински помещения на ул. „Райко Даскалов“ № 2

Безвъзмездното предоставяне на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост в полза на политически партии за нуждите на общинските им ръководства, отговарящи на условията в ЗОС, ЗПП и на чл. 15, ал. 1 и ал. 9 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, се извършва от Кмета на Община Русе без търг или конкурс след решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 31 от ЗПП и чл. 15, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

Предоставените помещения на политическите партии не могат да се преотстъпват за ползване, както и в тях не може да се извършва стопанска дейност. Такива помещения могат да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на партията (чл. 32, ал. 2 от ЗПП, във връзка с чл. 15, ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе).

Редът за безвъзмездното предоставяне на нежилищни имоти – частна общинска собственост за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията по чл. 31 от ЗПП, е установен в чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

Помещения могат да се предоставят и на партии, които на последните избори за народни представители са получили над едно на сто от действително подадените гласове, съобразно чл. 31, ал. 2 от ЗПП.

Съгласно чл. 15, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, срокът за безвъзмездно предоставяне на определените нежилищни имоти – частна общинска собственост, на политически партии, отговарящи на условията по чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗПП, е до края на мандата на действащото Народно събрание. С Решение №1547-НС от 05.10.2022 г. на Централната избирателна комисия са обявени резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Четиридесет и осмото Народно събрание за Република България, произведени на 02 октомври 2022 г.

В Община Русе е постъпило Заявление №54-87-4/31.10.2022 г.  от Политическа партия „Продължаваме Промяната“ чрез упълномощения представител Рена Стефанова, за безвъзмездно предоставяне на общински имоти  по чл. 31 от ЗПП, като участвала на изборите за народни представители, произведени на 02.10.2022 г., в Коалиция „Продължаваме Промяната“, разполагаща с достатъчен брой народни представители за образуване на парламентарна група в действащото Народно събрание, съгласно чл. 13, ал. 2 от ПОДНС, във връзка с чл. 31, ал. 1, предложение второ от ЗПП.

Общински съвет – Русе ще даде своето съгласие на 13 декември, за да се предостави безвъзмездно на политическа партия „Продължаваме Промяната“, за нуждите на Общинското ръководство на партията за клуб, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и осмо Народно събрание на Република България, офис №203 с площ от 40 кв.м. и офис №204 с площ от 16 кв.м., функционално свързани помежду си, представляващи част от първо ниво на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1503.1.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, цялото с площ от 350,70 кв.м., с предназначение: За офис, брой нива на обекта: 2, с административен адрес гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“ №2, ет. 2, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 63427.2.1503.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1503, предмет на АЧОС №8164/14.03.2017 г.

Сподели: