станимир станчев румен христов сдс кампания октомври 2023

ПП „Съюз на демократичните сили“ ще продължи да ползва общинско помещение за офис в Русе

Безвъзмездното предоставяне на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост в полза на политически партии за нуждите на общинските им ръководства, отговарящи на условията в ЗОС, ЗПП и на чл. 15, ал. 1 и ал. 9 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, се извършва от Кмета на Община Русе без търг или конкурс след решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 31 от ЗПП и чл. 15, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

Предоставените помещения на политическите партии не могат да се преотстъпват за ползване, както и в тях не може да се извършва стопанска дейност. Такива помещения могат да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на партията (чл. 32, ал. 2 от ЗПП, във връзка с чл. 15, ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе).

Редът за безвъзмездното предоставяне на нежилищни имоти – частна общинска собственост за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията по чл. 31 от ЗПП, е установен в чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

Помещения могат да се предоставят и на партии, които на последните избори за народни представители са получили над едно на сто от действително подадените гласове, съобразно чл. 31, ал. 2 от ЗПП.

Съгласно чл. 15, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, срокът за безвъзмездно предоставяне на определените нежилищни имоти – частна общинска собственост, на политически партии, отговарящи на условията по чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗПП, е до края на мандата на действащото Народно събрание. С Решение №1896-НС от 06.04.2023 г. на Централната избирателна комисия са обявени резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Четиридесет и девето Народно събрание за Република България, произведени на 02 април 2023 г.

В Община Русе е постъпило заявление №62-81-1#1/29.02.2024 г. от Политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за безвъзмездно предоставяне на общински имот по чл. 31, ал. 2 от ЗПП, като участвала на изборите за народни представители, произведени на 02.04.2023 г., в Коалиция „ГЕРБ – СДС“, получила над 1% от действително подадените гласове на проведените парламентарни избори.

Приложени са необходимите документи, удостоверяващи релевантните факти съобразно изискванията на ЗПП, ЗОС и Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет Русе.

Днес общинските съветници в Русе дадоха своето съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, БУЛСТАТ: 130052349, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец“, ул. „Г. С. Раковски“ №134, за нуждите на Общинското ръководство на партията за клуб, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и девето Народно събрание на Република България, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2085.9.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ от 158,00 кв.м., с предназначение: За културна и обществена дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Цар Асен“ №26, вход 3, етаж 0, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 63427.2.2085.9, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2085, предмет на АЧОС №7685/27.01.2016 г.

Сподели: