Борово-2023-3

Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет – Борово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ще бъде променен

С Решение № 3/09.11.2023 година на Общински съвет-Борово беше създадена временна комисия със задачата по избаротването на проект за нов Правилник по чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Правилникът следва да регламентира организацията на общинския съвет, неговата дейност, дейността на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

От анализа на сега действащия Правилник, приет с Решение № 4/27.11.2019 година на Общински съвет-Борово комисията установи, че изработването на нов правилник е нецелесъобразно, тъй като действащият правилник е обслужвал добре практиката на съвета през предходния мандат 2019-2023 година. Освен това, не съществува нормативно изискване всеки новоконституиран общински съвет да изработва свой нов правилник.

Новосформираният общински съвет може да прецени, че правилникът, приет от предходния
общински съвет, е подходящ и целесъобразен за нуждите на правоприлагането. Такава е и
практиката сред някои общински съвети /например Общински съвет-Русе, Общински съвет-
Димитровград и други/.

В същото време, комисията установи, че действащият правилник не съответства на нормативни актове от по-висока степен: Закона за местното самоуправление и местната администрация; Закона за противодействие на корупцията (в сила от 06.10.2023 година); Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и други.

Съгласно изискванията на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове всеки нормативен акт следва да съответства на нормативните актове от по-висока степен. Като подзаконов нормативен
акт, Правилникът по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА трябва да съответства на нормативните актове,
приети от Народното събрание (закони, кодекси и т.н.).

С предлаганите изменения и допълнения се цели осъвременяване на действащия правилник и приближаването му до реалните проблеми на местното самоуправление. Цели се повече откритост и достъпност, повече отчетност пред гражданите на общината. Цели се създаването на повече начини за информарането на населението на общината за работата на органите на местното самоуправление и по-специално на общинския съвет. Най-вече, се цели съответствието на правилника с нормативните актове от по-висока степен.

Проектът е изработен при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Необходимостта от съотвествието на подзаконовите нормативни актове с действащиге закони и кодекси не подлежи на доказване, тя е императивно правило. С предлаганите изменения правилникът ще придобие по-голяма стабилност в правния мир. С предлаганите изменения ще бъде осигурена повече информираност на гражданите за дейността на органите на местното самоуправление. Приетите актове на общинския съвет ще стигнат до знанието на повече граждани. Очаква се дейността на общинския съвет да стане по-открита за обществеността.

§ 1. Член 14, ал. 5 се изменя и допълва, като придобива следния вид: „Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината в 7-дневен срок от приемането му чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на Община Борово и чрез информационните табла в административните сгради на Община Борово и кметствата в населените места.”

§ 2. Член 11, ал. 1, т. 3 се изменя и придобива следния вид: „влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията”

§ 3. Член 23, ал. 1, т. 11 се изменя и придобива следния вид: „ при влизане в сила на акт, с
който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията”

§ 4. Член 26, ал. 1 се изменя и придобива следния вид: „Общото събрание на неселението се
свиква от кмета на кметството и се провежда по реда на Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

§ 5. Член 109, ал. 1 се изменя и придобива следния вид: „Актовете на общинския съвет се
разгласяват на населението на общината в 7-дневен срок от приемането им по реда на чл. 37,
ал. 3 от Закона за нормативните актове ичл. 78, ал. 3 от Административнопроцесуалния
кодекс.”

§ 6. Член 109, ал. 2 се изменя и придобива следния вид: „Разгласяването на актовете на
общинския съвет се осъществява чрез местните печатни издания, чрез официалната интернет
страница на Община Борово, чрез средствата за масово осведомяване, както и чрез
информационните табла в административните сгради на Община Борово и кметствата в
населените места.”
.
§ 7. В член 109 се създава нова ал. 3 със следното съдържание: „Оспорването, спирането,
отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласяват по
реда на ал.2”

§ 8. В член 109 се създава нова ал. 4 със следното съдържание: „Актовете на общинския
съвет се обнародват в „Държавен вестник”, когато това е предвидено със закон.”

Сподели: