Практическото обучение в електронна среда на студентите от специалност "Социални дейности" в Русенския университет продължава след въвеждането на нови по - строги мерки срещу COVID 19

Практическото обучение в електронна среда на студентите от специалност „Социални дейности“ в Русенския университет продължава след въвеждането на нови по – строги мерки срещу COVID 19

Съобразявайки се с новите ограничителни мерки относно учебния процес в университетите, преподавателите и студентите от специалност „Социални дейности“ използват придобития опит и продължават уверено провеждането на учебната практика онлайн, като използват университетската платформа за дистанционно обучение BigBlueButton. Това сподели днес проф. дн Сашо Нунев.

На 28 октомври главният социален работник Кремена Йовчева от отдел „Социална закрила“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе запозна студентите от първи курс със структурата и функциите на Дирекцията, предоставяните услуги в отдела, спецификата на професионалната дейност на социалните работници и нормативната уредба при предоставяне на различни видове социални помощи и взаимодействието им при необходимост с други административни структури и социални услуги.

Пред студентите от втори курс на 29 октомври управителят на Дневен център за деца и младежи с увреждания „РАЛИЗ“ – Русе Бисерка Иванова представи методическите аспекти на социална работа по случай на потребител от социалната услуга, динамиката на развитие на случая и постигнатите резултати. Тя насочи вниманието на бъдещите социални работници върху спецификата на екипната работа и нейните етапи, реализирани от помагащите специалисти в социалната услуга. Предостави се възможност на студентите да проведат онлайн интервю с потребителя, чийто случай беше разгледан.

Социалният работник Адриана Ангелова от социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с доставчик Сдружение „Център Динамика“ – Русе запозна студентите от четвърти курс със съдържателните и методическите особености социална работа по случай с психосоциален компонент и представи екипната си работа с психолога от услугата по дадения случай.
През втората част от часовете за практическо обучение студентите от трите курса анализираха подробно с преподавателя представените информация и случаи и работиха с дневниците за учебна практика от ръководствата за практически упражнения по социална работа.
Качеството на осъществяваната учебна практика и активното и отговорното участие на студентите позволява да отбележим, че провеждането ѝ в изцяло електронна среда при въведените нови по-строги мерки срещу разпространението на COVID-19 предоставя възможност на преподаватели и студенти да придобиват нов опит и да го развиват и утвърждават.

Независимо от възникналите нови условия, продължаваме да работим отговорно за качествената и ефективната теоретична и практическа подготовка на студентите заедно с нашите много добри партньори от социалните услуги в община Русе и Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе и постигаме успехи, подчерта проф. дн Сашо Нунев.

Сподели:

Още новини от деня