Практическото обучение в електронна среда на студентите от специалност "Социални дейности" в Русенския университет се реализира при добра организация и партньорство

Практическото обучение в електронна среда на студентите от специалност „Социални дейности“ в Русенския университет се реализира при добра организация и партньорство

Преподавателите и студентите от специалност „Социални дейности“ в Русенски университет усъвършенстват организацията, надграждат и развиват своя опит и продължават успешната реализация на учебната практика по социална работа в електронна среда, използвайки активно възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии и разработените методически ръководства. След удължаване на срока за дистанционно обучение в университета те са уверени, че качеството на практическата подготовка няма да бъде понижено.
В проведените на 11 ноември 2020 година практически упражнения студентите от първи курс чрез обстойно изложение от страна Бисерка Иванова, управител на Дневен център за деца и младежи с интелектуални затруднения РАЛИЗ – Русе, се запознаха със спецификата на социалната работа, професионалната дейност на социалния работник и реализираните дейности с потребители в социалната услуга. Следващата седмица на 18 ноември те затвърдиха придобитите от предходното занятие знания, разшириха ги с информация от допълнителна работа с литература в дадената област, осъществиха групов анализ, който ще им помогне самостоятелно да подготвят индивидуален анализ, и работиха в дневника за учебна практика от Ръководството за практическо обучение по социална работа.
Социалният работник в социалната услуга Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания РАЛИЗ – Русе Радка Иванова представи на 19 ноември 2020 година пред студентите от втори курс на специалността технологичната етапност и методическата специфика на социална работа по случай с потребител с физическо увреждане и интелектуални затруднения. През втората част от практическото занятие те анализираха и обсъждаха реализираната социална работа по случай, споделяха свои виждания и отразиха реализираните дейности и анализът им в дневника за учебна практика от Ръководството за практическо обучение по социална работа. През същия ден колегите им от четвърти курс изслушаха представения от социалния работник Адриана Ангелова в социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания, предоставяна от СНЦ „Център Динамика“ – Русе, случай на потребител в детска възраст, управляван в условията на мултидисциплинарна работа. Под въздействието на продължителната му социална изолация при дистанционно обучение в училище и преживяна паралелно с това криза в семейството, е породено отчуждение и са възникнали трудности в комуникацията му с членовете на семейството и връстници. Студентите анализираха осъществената по случая психосоциална работа и обсъждаха предложения за продължаване на предоставяната подкрепа за детето и семейството.
В края на настоящата седмица – 21 ноември – студенти по социални дейности от задочна и редовна форма на обучение защитиха отлично проведената от тях Лятна стажантска практика по социална работа и изразиха удовлетвореността си от възможността да приложат в практически условия придобитите от тях ценности, знания и умения при обучението им по социална работа в университета и да усвоят добър опит от своите наставници в социални услуги в община Русе и община Разград и в Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе.
Постигнатите резултати в практическото обучението студентите по социални дейности ни позволяват да отбележим, че въпреки въведените строги ограничителни мерки срещу разпространението на COVID-19 и удължаването на времето за дистанционно обучение, ще продължим да създаваме подходящи условия и среда за реализиране на качествено и ефективно практическо обучение по социална работа в електронна среда.

Това съобщи проф. дн Сашо Нунев.

Сподели: