Практическото обучение в електронна среда на студентите от специалност "Социални дейности" в Русенския университет придобива устойчивост

Практическото обучение в електронна среда на студентите от специалност „Социални дейности“ в Русенския университет придобива устойчивост

Повече от месец през учебната 2020 – 2021 година студентите от първи, втори и четвърти курс на специалност „Социални дейности“ провеждат дистанционно практическото си обучение по социална работа в кабинета по учебна практика и супервизия и университетската платформа за дистанционно обучение BigBlueButton.

На 21 октомври екип от специалисти от „Център Динамика“ – Русе запозна студентите от първи курс със социалната услуга от резидентен тип Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие и трафик на хора, особеностите на функционирането ѝ, реализираната в нея социална работа, спецификата на дейността на социалния работник и взаимодействието му с помагащи специалисти от персонала на услугата и институции, имащи отношение към случая на определен потребител.

На следващия ден, 22 октомври, управителят на Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания РАЛИЗ – Русе и социалният работник в него представиха пред студентите от втори курс социална работа по случай на потребител от социалната услуга.

Студентите от четвърти курс бяха запознати от социален работник в социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с доставчик „Център Динамика“ – Русе със съдържателните и методическите особености на реализирана психосоциална работа с потребител.

В края на осъществените онлайн срещи студентите от двете групи поставиха въпроси по разгледаната проблематика. Във втората част от часовете за практическо обучение те анализираха подробно с преподавателя представените случаи и работиха с дневниците за учебна практика от ръководствата за практически упражнения по социална работа.


В края на предходната седмица директорът на Комплекс за социални услуги за деца и семейства покани студентите от първи курс при спазване на изискванията за използване на предпазни средства да се запознаят с предоставяните в него социални услуги. Те изразиха задоволството си от предоставената възможност да посетят Комплекса и отличните си впечатления от видяното и придобитата информация.


Качеството на осъществяваната учебна практика позволява да откроим, че реализирането ѝ в електронна среда придобива устойчивост и се надяваме през летния семестър студентите да имат възможност да провеждат практическото си обучение в реалната среда на социалните услуги.


Продължаваме да работим уверено за качествената и ефективната теоретична и практическа подготовка на студентите заедно с нашите много добри партньори от социалните услуги в община Русе и постигаме успехи!


Латински сентенции
QUA BENE COEPISTI, SIC BENE SEMPER EAS – ПРОДЪЛЖАВАЙ ДА ВЪРВИШ ПО ПЪТЯ, КОЙТО УСПЕШНО СИ ПРОХОДИЛ.
TEMPORA MUTANTUR ET NOS MUTAMUR IN ILLIS – ВРЕМЕНАТА СЕ МЕНЯТ И НИЕ СЕ ПРОМЕНЯМЕ С ТЯХ
FINIS CORONAT OPUS – НАЙ-ДОБРАТА РАБОТА Е СВЪРШЕНАТА РАБОТА.
FELIX, QUI POTUTI RERUM COGOSCERE CAUSAS – ЩАСТЛИВ Е ОНЗИ, КОЙТО Е ПОЗНАЛ ПРИЧИНАТА НА НЕЩАТА.

Сподели:

Още новини от деня