Предвиденото за днес запечатване на механа на ул. „Борисова“ бе отменено от съда

На 18.07.2019г., от органи по приходите при ТД на НАП – Варна е извършена проверка на търговски обект по смисъла на § 1, т. 41 от ДР на ЗДДС – механа, находящ се в гр. Русе, ул. „Борисова“ 81, стопанисван от „МАКСИ“ ДЗЗД. В хода на проверката, след извършена контролна покупка от служител на НАП било констатирано, че е издадена фискална касова бележка за стойността на покупката, която бележка обаче не била с задължителните по чл. 26, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ реквизити- наименование на стоката/услугата, количество и стойност по видове, които са записани в т.7 на тази разпоредба. Проверяващите приели, че така с деянието е осъществен състав на нарушение по чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС. Резултатите от проверката са материализирани в „Протокол за извършена проверка сер. № 0304188/18.07.2019“. Налични са и други писмени доказателства – разписка за връчването на Заповедта, за момента на запечатването и договор за абонаментно обслужване на програмните продукти, ползвани от ДЗЗД, касаещи издаването и на касови бележки. Изложеното дало основание за издаване на Заповед №259-ФК от 22.07.2019г., с която на  „МАКСИ“ ДЗЗД била наложена, на основание чл.186, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗДДС, ПАМ „„запечатване па търговски обект – механа, находящ се в гр. Русе, Ул. Борисова 81, стопанисван от „МАКСИ“ ДЗЗД, ЕИК 176457650 и забрана за достъп до него за срок от 14 дни“. Със заповедта за налагане на ПАМ №259-ФК от 22.07.2019г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП,  е разпоредено и предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка по реда на чл.60, ал.1 от АПК, като е посочено, че запечатването следва да се извърши в срок до 2 дни от датата на връчване на заповедта. Видно от разписка за връчване, запечатването на търговския обект е предвидено да извърши на 31.07.2019 г., в 16.00 часа.

В конкретния случай се касае именно- не за неиздаване на касова бележка/по-тежкото нарушение/, а за издадена касова бележка, която не отговаря на изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 7 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ, на стойността на покупката. Не става ясно как такава продажба, инцидентна по своя характер (доколкото няма данни за други нарушения и не е установена въобще разлика между разчетената и установената касова наличност) рефлектира на приходите, подлежащи на отчитане и облагане, съответно как точно засяга обществения интерес и застрашава интереса на фиска. Липсват каквито и да било обективни данни за изложеното в разпореждането, че търговецът е създал организация в обекта, целяща отклонение от облагане, както се твърди в заповедта. Напротив, установено е функциониращо в обекта ФУ, като не са установени разлики между разчетената и установената касова наличност. Липсват данни за други подобни нарушения.

По никакъв начин в мотивите към разпореждането не е обоснована втората хипотеза по чл. 60, ал.1 от АПК, а именно наличието на опасност да се осуети или сериозно затрудни изпълнението на акта.

Липсват каквито и да било доказателства и за твърдението, че от закъснението на изпълнението на ПАМ може да последва значителна или труднопоправима вреда. Изложените в тази връзка мотиви имат отношение по-скоро към самото налагане на ПАМ, не и към разпореждането за нейното предварително изпълнение.

В заключение следва да се посочи, че както принудителната административна мярка, така и допускането на нейното изпълнение трябва да бъдат необходими за постигане на целта на закона, но и да са съразмерни по тежест с установените факти и преследваната цел. В случая, освен общите разсъждения относно защитата на обществения интерес, в заповедта не са изложени съображения за системно неизпълнение на задълженията на търговеца към фиска. От изложените към разпореждането по чл. 60 от АПК мотиви не става ясно как при установените при проверката данни се обосновава особено важният държавен интерес в конкретния случай и защо административният орган счита, че изпълнението на акта ще бъде осуетено или сериозно затруднено и че от закъснение на изпълнението могат да последват значителни и трудно поправими вреди. Очевидно законодателят не счита, че е налице особено важен държавен интерес във всеки случай, когато се констатират нарушения при регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство и се налага принудителна административна мярка по чл. 186 ЗДДС, тъй като не е предвидил предварително изпълнение на мярката по силата на закона.

Административен съд – Русе отмени по жалба на „МАКСИ“ ДЗЗД, със съдружници Д. Г. и Г. Г., разпореждане на началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП за предварителното изпълнение на Заповед №259-ФК от 22.07.2019г. за налагане на  принудителна административна мярка –  „запечатване па търговски обект – механа, находящ се в гр. Русе, Ул. Борисова 81, стопанисван от „МАКСИ“ ДЗЗД, ЕИК 176457650 и забрана за достъп до него за срок от 14 дни“.

Съдът спря и допуснатото предварителното изпълнение на Заповед №259-ФК от 22.07.2019г.

Сподели:

Още новини от деня