Предизборна хроника: "Изправи се! Мутри вън!": Подкрепа за културата и свободните медии

Предизборна хроника: „Изправи се! Мутри вън!“: Подкрепа за културата и свободните медии

#ИзправиСе Русе

ПОДКРЕПА ЗА КУЛТУРАТА И СВОБОДНИ МЕДИИ

Политически цели:

❗Подкрепа на българската култура и сектора на творческите индустрии; Решения за подкрепа на културата

❗Изготвяне на Национална стратегия за развитие на културата и творческите индустрии

❗Въвеждане на подход за интегрирано разработване на стратегии, програми и планове за действие в сектора на културата на трите нива – национално, регионално и общинско.

❗Установяване на интегрирана връзка между образование, обучение и културни и творчески индустрии.

❗Ежегодно увеличаване размера на бюджетните средства за подкрепа на културата с 20 %. Финансирането трябва да се раздели по два канала – единият да бъде инфраструктурата на творческата дейност (материална база и обслужване на зрителите) и вторият канал – финансиране на творчески програми и проекти (програмно-целеви подход).

❗Балансирана политика на разпределяне на средствата в сектора – както за функциониране на държавните културни институти, така и за проекти на пазарен принцип за свободните артисти.

❗Ревизия и оптимизация на Национален фонд „Култура“ и свързаните със сектора институции.

❗Стимулиране на общините да създават общински фондове „Култура“.

❗Осигуряване на банково кредитиране в сектора не само в условията на COVID-кризата, но и след нея, заради това, че повечето предприятия в сферата на културата са малки и средни, с ниски обороти, а създаването на културния продукт понякога отнема дълъг период от време.

❗Осигуряване на гаранционни инструменти от страна на държавата за кредитни линии в сектора на културата и изкуството.

❗Целенасочена държавна политика за стимулиране, вкл. чрез данъчни облекчения, на меценатството и алтернативните източници на финансиране на културата, изкуствата и творческите индустрии.

❗Осъвременяване на съществуващата законова рамка с цел подкрепа и стимули за създаване на културни продукти.

❗Въвеждане на данъчни преференции по ДДС за изкуствата.

❗Създаване на национална програма за инвестиции в техническо модернизиране на базите, сградите и оборудването в театрите, оперите и филхармониите, концертните зали, галериите, музеите и другите културни институции.

❗Повишаване на заплащането на труда на работещите в културната сфера и тяхната социална защита.

Изправи се! Мутри вън! ✅18

Преференция # 104

Сподели: