Договорът на управителя на Медицински център 1 – Русе ще бъде продължен с 3 години

Договорът за управление на управителя на „Медицински център – 1- Русе” ЕООД  д-р Стоян Ненков Стоянов изтича на 30.03.2020 г.

През тригодишния период на управление, дружеството е изпълнило заложените в бизнес програмата си стратегически цели, като успешно развива дейността си на лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ на населението на гр. Русе, осъществявайки профилактика, диагностика и лечение в областта на вътрешната медицина, кардиология, дерматология, хирургия, акушерство и гинекология, неврология, УНГ, урология и клинична лаборатория.

От доклада на управителя на „Медицински център – 1- Русе“ ЕООД за тригодишния период на управление на дружеството е видно, че програмата за дейността на дружеството е насочена към повишаване качеството на предлаганите медицински дейности и подобряване на диагностично-лечебния процес.

Основни икономически показатели на дружеството за периода 2017 г.- 2019 г. са, както следва:

№ по ред Показатели, хил. лв. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
1. Приходи общо 179 188 207
2. Нетни приходи от продажби 135 139 156
3. Разходи общо 178 187 205
4. Счетоводна печалба 1 1 2
5. Собствен капитал 94 95 96
6. Дълготрайни материални активи 31 31 31
7. Краткотрайни активи, в .т.ч.: 45 49 57
  – материални запаси 31 31 31
  – краткосрочни вземания 14 18 26
  – парични средства 19 13 12
8. Пасиви, в т.ч.:         3 2 5
  – краткосрочни задължения 3 2 5
  – дългосрочни задължения 0  0 0
9. Средно списъчен състав, бр. 15 15 15
10. Средна работна заплата, лева 662 695 740

Към 31.12.2019 г. основният капитал на дружеството е 54 105,50 лева, а собственият 96 393,79 лева.

„Медицински център – 1- Русе” ЕООД има сключени договори с РЗОК Русе, с лицензирани компании за доброволно здравно застраховане и с фирми по трудова медицина за провеждане на профилактични прегледи на работещи, което е добър атестат за центъра и реален източник на финансови приходи. От 2018 г. центърът извършва профилактични прегледи на училища и служби в Разград, Исперих и Кубрат.

Центърът работи съвместно със службите по Социално подпомагане, Неправителствени организации, ТЕЛК, НОИ и др. Продължава дейността и на двата медицински кабинета в кварталите Образцов чифлик и ДЗС.

Дружеството, за периода 2017 г. – 2019 г., отчита изпълнение в следните направления: закупени са 2 нови електрокардиографа; нов ехограф с няколко трансдюсера за подобряване на диагностичната дейност; фетален монитор за оптимизиране на дейността на АГ кабинета; ново оборудване за дерматовенерологичния кабинет; обновяване на офис техниката, оборудване на кабинети и изграждане на видеонаблюдение и нова мрежа; монтиране на нови климатици и др.  Извършени са строителни и ВиК ремонти на основната сграда и на някои от филиалите. Открити са нови медицински кабинети  в кварталите Образцов чифлик и ДЗС и кабинет на кметския наместник, съвместно с Община Русе.

Инвестиционните намерения на дружеството са свързани със: закупуване на нов ехограф за АГ кабинета; закупуване на нови трансдюсери; ново фасадно оформление на основните сгради и някои ремонтни дейности по филиалите; газифициране на основната сграда с оглед подобряване на отоплението през зимния период; подмяна на наличното осветление с LED лампи и др.

Тенденция в „Медицински център – 1 – Русе“ ЕООД е обновяване на медицинската апаратура, както и много добро функциониране на изградените системи за продължаващо обучение на висшия медицински персонал и специалистите по здравни грижи – ежегодно обучение на медицинския персонал в курсове за повишаване на квалификацията, по програми от Медицинските университети и по индивидуални програми, семинари, конференции и други.

Всички разходи по изпълнение програмата на лечебното заведение са обезпечавани със собствени средства. Дружеството формира през годините положителен финансов резултат, няма неразплатени или просрочени финансови задължения.

Д-р Стоян Ненков Стоянов е назначен за управител на „Медицински център – 1 – Русе” ЕООД  след проведен конкурс с Решение №546/15.03.2002 г. на ОбС Русе. Към настоящият момент с д-р Стоянов има сключен договор за управление, съгласно Решение №440/23.02.2017 г. на ОбС- Русе за срок от три години  и определено месечно възнаграждение в размер на 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата за лечебното заведение.

Законът за лечебните заведения (ЗЛЗ) (чл. 63, ал.3) регламентира избора на управители на  общински лечебни заведения за болнична помощ, диагностично-консултативни центрове, и лечебни заведения по чл. 10 ЗЛЗ – еднолични търговски дружества да става по условия и ред, определени с Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, издадена от Министерството на здравеопазването (МЗ). „Медицински център – 1 – Русе” ЕООД,  като лечебно заведение за извънболнична помощ  (чл. 8, ал.1, т. 2, буква „в“ ЗЛЗ)  не попада в този състав.

На основание чл. 62, ал. 7 и ал. 8, и  чл. 63, ал.4 ЗЛЗ, и чл. 10, ал. 1, т. 5 от Наредба № 9 на ОбС Русе, Общинският  съвет, който уп­раж­ня­ва пра­ва­та на ед­но­лич­ен соб­с­т­ве­ник на ка­пи­та­ла в дружеството, след изтичане на тригодишния срок на договора за управление на управителя може да го поднови за нов тригодишен срок.

В чл. 31а от Наредба №9 на ОбС Русе се регламентира размера на възнагражденията по договорите за управление на управителите на лечебни заведения еднолични дружества с ограничена отговорност, в които Община Русе е едноличен собственик на капитала. Размерът е от 280 до 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведениетo, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец. Конкретния размер на възнаграждението се определя с решението на Общинския съвет при избиране на управител на лечебното заведение.

Общинска администрация предложи, а общинските съветници гласуваха днес договорът за управление на д-р Стоян Ненков Стоянов да бъде подновен за нов тригодишен срок.

Сподели:

Още новини от деня