Одобриха ремонт на покрива на закритото училище в кв. Средна кула

В Общински съвет – Русе е постъпило писмо с вх. № 573/24.09.2019г. от местна гражданска инициатива с искане Общински съвет – Русе да вземе решение по следните въпроси:

1. Напълно възстановяване покрива на училището в квартал Средна Кула от Общината.

2. Потвърждаване, че собствеността на двора и училището ще останат общинска собственост.“

В писмото на местната гражданска инициатива са изложени подробно фактите, свързани с направените искания и мотиви за тяхното приемане. Прилагам копие от Писмо с вх. № 573/24.09.2019г. от местната гражданска инициатива.

Чрез подписката се осъществява местна гражданска инициатива по реда на чл. 46 и следващите от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/. По силата на чл. 51, ал. 3 от ЗПУГДВМС подписката е изпратена в ГД „ГРАО” към МРРБ за служебна проверка. Протоколът, съдържащ резултата от проверката прилагам към настоящото предложение. Предложението е подкрепено със събраните 138 броя подписи на граждани, от които коректни са 123 подписа. Подписката е на разположение в деловодството на Общински съвет – Русе. Съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗПУГДВМС общинският съвет е длъжен да разгледа  направеното с местна гражданска инициатива предложение и да обяви своето решение.

Поради факта, че с предложените решения се засягат въпроси, касаещи Община Русе е поискано становище от общинска администрация, което да послужи при изготвяне на настоящото предложение. С вх. 710/11.12.2019г. в Общински съвет – Русе е постъпило писмо от Кмета на Община Русе, което прилагам към настоящото предложение.

От полученото писмо от Кмета на Община Русе е видно, че намерението на община Русе е да съхрани имота и да го използва за нуждите на гражданите. Предприемани са действия за обезопасяване на сградите и предотвратяване на посегателствата върху общинската собственост. Безспорно е че опазването и съхраняването на общинското имущество е основен приоритет, както в дейността на Общински съвет – Русе, така и в работата на кмета на общината и общинската администрация. С оглед на това съветът следва да приеме решение, с което да удовлетвори искането на местната гражданска инициатива.

Имотът и сградите в него са освободени в резултат на закриване на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“. Поради това за имота и сградите в него се прилага чл. 305, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/. Посочената законова разпоредба въвежда ограничения при ползването на тези имоти и по своята същност въвежда специална закрила на имотите освободени от закриване на училища. Според правилото на чл. 305, ал. 1 от ЗПУО Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по прилагането им. Съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗОС имоти и вещи – общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин. С оглед горното по поставения втори въпрос общинският съвет, следва приеме решение, с което да заяви на гражданите на общината, че имотът и сградите на бившето училище ще се използват в техен интерес. Видно от постъпилото становище на общинска администрация намерението е имотът и сградите в него да се използват за социални жилища.

Председателят на Общински съвет – Русе предложи, а колегите му днес одобриха да бъде извършен ремонт на покрива на закритото училище в квартал Средна кула. Потвърждава се, че към настоящия момент Община Русе няма намерение да бъде променяна собствеността на имота и сградите на бившето училище.

Сподели:

Още новини от деня