Камелия Кожухарова от дирекция "Регионална служба по заетостта" - Русе

Предложиха подобряване условията в дома за стари хора в Бистренци или пребазиране на услугата

Камелия Кожухарова от дирекция "Регионална служба по заетостта" - РусеСградният фонд и оборудване на помещенията за приготвяне и предлагане на храни в Дома за стари хора в село Бистренци са в недобро техническо и общо състояние – ронещи се мазилки, дограмата е неуплътнена, кабели на ел. инсталацията, неприкрити в кухнята, липса на ефективна вентилация в помещенията за предлагане на храни, наличие на влага. Направена е препоръка да се потърсят варианти за подобряване на битовите условия и/или пребазиране на услугата, съобщи днес Камелия Кожухарова от дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Русе. Това стана след завършване на ежегодния мониторинг дейността на доставчиците на социални услуги на територията на Русенска област.
От проведения практически мониторинг на социалните услуги – държавно делегирани дейности през 2017 г. може да се направи извода, че те са ефективни и са постигнати много добри резултати. Сред споменатите добри практики са осигурената достъпна среда в Центъра за обществена подкрепа в гр. Борово, предоставените услуги за деца в сградата на бившия Дом за медико-социални услуги в Русе, както и общото състояние на услугите по отношение на организирането на социални дейности, реинтеграция на деца и социално включване.
Сред споменатите слабости са неравномерното разпределение на социалните услуги и затрудненията при събиране на такси за ползването на съответните услуги от кмета на общината или определено от него длъжностно лице.

Сподели: