акция помощи за добрия самарянин от тд приста

Предоставят на БЧК пункта за раздаване на хранителни помощи в бившия Хлебозавод

Община Русе е собственик на двуетажна сграда с идентификатор 63427.8.1152.14, със застроена площ 1006 кв.м., с предназначение-друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, построена в ПИ с идентификатор 63427.8.1152, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ № 1, предмет на АЧОС № 7438 от 12.05.2015 г.

С Решение № 741, прието с протокол № 29/25.01.2018 г.  Общински съвет-Русе е дал съгласие за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от сграда с идентификатор 63427.8.1152.14, а именно част от първия етаж на сградата със застроена площ 500 кв.м., на Сдружение Български Червен Кръст /БЧК/, за нуждите на Областния съвет на Български Червен Кръст-Русе, за срок до 31.12.2019 г.

Помещението се използва като основен склад и раздавателен пункт за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, операция 2-„предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“-BG05FMOP001-2.003. В тази връзка е и писмо изх. № 173/06.08.2019 г. от Директора на Секретариата на ОС на БЧК-Русе, с което иска да бъде удължен срока за безвъзмездно право на ползване на частта от горепосочения общински имот до 31.12.2021 г.

Преписката е разгледана от Комисията по общинска собственост, която с Протокол № 43 от 10.10.2019 г. дава своето съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от общинския имот, за срок до 31.12.2021 г.

Днес Общински съвет – Русе даде своето съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от сграда с идентификатор 63427.8.1152.14, цялата със застроена площ 1006 кв.м., с предназначение-друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, построена върху поземлен имот с идентификатор  63427.8.1152 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, САМО за 500 кв.м. от първия етаж на сградата, намираща се в гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ № 1, на Сдружение Български Червен Кръст, за нуждите на Областния съвет на Български Червен Кръст-Русе, за срок до 31.12.2021 г., при спазване законодателството за държавни помощи.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня