парцел депо

Предоставят на „Общински Транспорт Русе“ АД 43 декара общински терен за ново депо

„Общински Транспорт Русе“ АД  е акционерно дружество, в което Община Русе притежава 35%, а „Общински Транспорт Русе 1“ ЕАД притежава 65% от капитала на дружеството. Към настоящия момент дружеството ползва под наем депо, собственост на частно дружество. Общите годишни разходи за наем, данък сгради и такса смет възлизат на 95 836 лв. без ДДС. Депото е в общо лошо състояние и не отговаря напълно на нуждите на дружеството.

В Община Русе е постъпила докладна записка от Александър Георгиев – изпълнителен директор на „Общински Транспорт Русе“ АД за необходимостта от терен, на който да започне поетапно планиране, а при осигурено финансиране и строителство на ново депо за нуждите на дружеството. Посочено е, че подходящ за целта е  имот с идентификатор 63427.3.502, с площ от 43 746 кв.м.  

Съгласно АЧОС №8129 от 02.11.2016 г., имот с идентификатор 63427.3.502, с площ от 43 746 кв.м. представлява УПИ XI-183 за „Паркстрой“ в кв. 950, Западна промишлена зона (Заповед №1286/25.09.2001 г. на Заместник-кмета на Община Русе за одобряване на Частично изменение на регулационния план и ПТКП). Имотът е предоставен за управление на ОП „Паркстрой – Русе“ с Решение на ОбС №1192/13.11.2014 г., но е празен и не се използва по предназначение.

Изпълнителният директор на „Общински Транспорт Русе“ АД предлага гореописаният имот да бъде предоставен като апортна вноска в капитала на дружеството за планиране и изграждане в бъдеще на транспортно-ремонтно депо, отговарящо на нуждите на гр. Русе.

Във връзка с изложеното по-горе, се предлага да бъде отнето предоставеното с Решение на ОбС №1192/13.11.2014 г. право на управление на ОП „Паркстрой – Русе“ върху ПИ с идентификатор 63427.3.502, с площ от 43 746 кв.м., след което да се започне процедура за внасянето му като непарична вноска (апорт) на Община Русе в капитала на „Общински Транспорт Русе“ АД. 

Сподели:

Още новини от деня