Председателят на Българския фермерски съюз Георги Стоянов: Консенсус няма по финансовата част за компенсиране на зърнопроизводителите

Председателят на Българския фермерски съюз Георги Стоянов заяви днес, че консенсус няма по финансовата част за компенсиране на зърнопроизводителите. Припомняме, че Български фермерски съюз е член на голямата европейска земеделска организация Copa-Cogeca.

Исканията на БФС са в осем точки:

 1. Извършване на задълбочен анализ на сектора, на базата на който да се конкретизират потребностите на земеделските стопани, въз основа на които да бъде адаптирана националната политика, съвместно със заинтересованите страни;
 2. Създаване на Гаранционен фонд от държавата към банковите институции за подпомагане на земеделските стопани за краткосрочно, оборотно финансиране;
 3. Компенсиране на загубите на земеделските производители от големия ценови срив на пазара, породен от вноса на евтина земеделска продукция от Украйна, както и от сътресенията на международните пазари и промените в климата, чрез отпускане на държавна помощ, съгласно рамката за държавни помощи, приета от Европейската комисия, която позволява на държавите-членки да отпускат до 280 000 евро на стопанство и до 2,5 милиона евро за малки и средни предприятия в хранително-вкусовата промишленост и индустрия;
 4. Намаляване на финансовата тежест от страна на държавата чрез:
 • намаляване на тол таксите за превоз на земеделска продукция;
 • намаляване на таксите за фитосанитарен контрол за износ на земеделска продукция
 • намаляване на акциза върху горивата за производство на земеделска продукция.
 1. Приемане на решение на национално и европейско ниво за дерогация на правилата по ДЗЕС 6, ДЗЕС 7 и ДЗЕС 8 и предоставяне на гратисен период от две години без санкции за земеделските стопани и възможност за анализ в този двугодишен период за въздействието от прилагането на горепосочените ДЗЕС.
 2. Защита на българското производство, с цел осигуряване на продоволствената сигурност на държавата, като приоритет за националната ни сигурност чрез въвеждане на по-строги правила и мерки за контрол на продуктите, пускани на пазара в цялата производствена верига от фермата до трапезата;
 3. Яснота, прозрачност и публичност при създаването на административните правила за регулиране и контрол на земеделието, с цел осигуряване на сигурност при планиране на дейностите на земеделските стопани и недопускането на субективизъм и корупционни практики при осъществяването на последващ контрол;
 4. Преразглеждане на прилагането на „Зелената сделка“, с оглед националните особености на сектор земеделие в Република България.
Сподели: