Председателят на групата общински съветници от ПП „Възраждане“ в ОБС – Русе Мариян Димитров с питане относно работата на „Нелсен Чистота“ ЕООД

Председателят на групата общински съветници от ПП „Възраждане“ в ОБС – Русе Мариян Димитров ще отправи питане до кмета на Община Русе по време на редовното заседание на ОбС – Русе относно работата на „Нелсен Чистота“ ЕООД. Ето какво се казва в него:

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Правя питане относно некачественото сметосъбиране, извършено от концесионера „Нелсен Чистота“ ЕООД.

За по-малко от месец, на 10 януари 2024 г., на 7 февруари и няколко часа след ремонта, на 8 февруари 2024 г., сметосъбиращата техника на концесионера „Нелсен Чистота“ ЕООД се повреди фатално и бяха затрупани с битови отпадъци контейнерите и пространствата около тях в кварталите „Здравец“, „Здравец Изток“, „Родина 1“, „Родина 2“ и „Родина 3“, както и в централната градска част.

От Техническата спецификация за Обществената поръчка обявена през 2020 г. се вижда, че нейният предмет е извършване на услугата „Събиране на смесени битови отпадъци, образувани на територията на гр. Русе и транспортирането им до съоръженията / инсталациите за третиране на отпадъци“, по 2 обособени позиции – Зона 1 и Зона 2. Кандидатите по всяка от позициите е трябвало да разполагат най-малко със следата специализирана техника за събиране и транспортиране на битови отпадъци за изпълнение на обществената поръчка: Специализирани сметосъбиращи автомобили, с полезен обем от 16 до 22 куб. м. – минимум по 4 броя основни и по 2 броя резервни за всяка от позициите. Спечелилата обществената поръчка фирма има задължението да почиства терена до 3 м. от контейнерите.

Искам да задам на кмета Пенчо Милков следните въпроси:

  1. Има ли концесионерът „Нелсен Чистота“ ЕООД 4 броя основни и 2 броя резервни сметосъбиращи автомобили пригодени за работа с контейнерите тип „Норд“?
  2. Защо на 10 януари 2024 г. и на 7 и 8 февруари 2024 г. в сметосъбирането и сметоизвозването не се включиха 2-та броя резервни сметосъбиращи автомобили пригодени за работа с контейнерите тип „Норд“, а вместо тях, само за боклука около контейнерите, се правеха безуспешни опити да бъде извозен с камионите за едрогабаритни отпадъци?
  3. Какви санкции, съгласно сключения договор, наложи Община Русе на концесионера „Нелсен Чистота“ ЕООД за създадения хаос поради неизпълнените им задължения за сметосъбиране и сметоизвозване на 10 януари 2024 г. и на 7 и 8 февруари 2024 г. – поотделно?
  4. Какви санкции за 2024 г., съгласно сключения договор, е наложила Община Русе на концесионера „Нелсен Чистота“ ЕООД за непочистените терени до 3 м. от контейнерите?
  5. Ще допуснете ли до участие в новата обществена поръчка и сегашния концесионер „Нелсен Чистота“ ЕООД?
  6. Според Вас, колко още трябва да се вдигне данък сгради и такса смет, за да получават гражданите на гр. Русе качествена услуга за сметосъбиране и сметоизвозване, тъй като за 2024 г. такса смет се повиши, но проблемът пак не се реши?
Сподели: