Проведе се среща между председателя на Общински съвет - Русе Иво Пазарджиев и председателя на Младежки парламент - Русе Магдалена Дюлгерова

Председателят на ОбС – Русе представи отчет за дейността му от май до декември 2020 година

Време за прочитане: 3 мин.

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона.

Общинският съвет е орган, който организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация и свой правилник.

Настоящият отчет се предоставя на Общински съвет – Русе  в изпълнение на чл. чл. 27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  чл. 15, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Правилника/. Отчетът се разглежда на заседание на Общинския съвет и се разгласява на населението по реда, определен в Правилника.

В своята работа през изминалия период от месец май до месец декември 2020 г.  Общинският съвет и неговите комисии се придържаха към действащата законова уредба и нормативната база на Република България, както и Правилникът за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация. Основен стремеж в работа на Общински съвет – Русе беше постигане на висока прозрачност и откритост.

Всички заседания на Общинския съвет се проведоха при спазване на строги противоепидемични мерки и се предаваха пряко по телевизия „КИС 13“, както и онлайн на интернет страницата на Общински съвет – Русе, което осигурява прозрачност в работа на общинските съветници.

Актовете на Общинския съвет се разгласяват в 7-дневен срок от приемането им, като се публикуват на интернет страница на Общински съвет – Русе. В същия срок се изпращат на кмета на общината, на областния управител и Районна прокуратура.

В Районна прокуратура се изпраща и протоколът от проведеното заседание на Общинския съвет. Приетите наредби и техните изменения се оповестяват на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

През отчетния период беше приет Правилник за изменение и допълнение на Правилникът за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация. С чл. 4, ал. 3 от Правилника се предостави възможност  за провеждане на заседания на постоянните комисии и заседанията на ОбС от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигури пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места. На 14.12.2020 г. Общински съвет – Русе  заседава посредством видеоконферетна връзка при условията и реда предвидени  в чл. 4, ал. 3 от Правилника.

 С оглед препоръките на общински съветници за дигитализация на работата на Общински съвет – Русе и преустановяване на практиката за копиране на материалите на хартиен носител бяха закупени индивидуални таблети за всеки един от общинските съветници.

Договорено беше монтирането на индивидуални пултове за гласуване, с оглед надеждност на връзката и независимост от батерия на външно устройство.

Основна статистическа информация

През отчетния период са проведени общо 8 заседания на Общинския съвет, от които 7 редовни и 1 извънредно. Едното от редовните заседания беше проведено при условията на чл. 4, ал. 3 от Правилника, посредством видеоконферентна връзка, чрез софтуерен продукт ZOOM.

Приети са общо 238 решения, касаещи всички области на компетентност на местното самоуправление. Постъпили са 33 бр. питания на общински съветници, на които е отговорено от общинската администрация.

Дейност на комисиите към Общински съвет – Русе:

Постоянните комисии обсъждат постъпилите докладни записки задълбочено и на експертно ниво, като заседанията им са открити. На тях присъстват представители на общинска администрация от съответния ресор, управители на търговски дружества с общинско участие, директори на общински предприятия, граждани и журналисти.

Проведените заседанията на  постоянните комисии през отчетния периода са, както следва:

 1. Комисия по икономика, инвестиции, земеделие и туризъм – 7 заседания;
 2. Комисия по бюджет и финанси – 7 заседания;
 3. Комисия по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението –  7 заседания;
 4. Комисия по териториално устройство и строителство – 7 заседания;
 5. Комисия по образование, наука и иновации – 7 заседания;
 6. Комисия по здравеопазване и социална политика – 7 заседания;
 7. Комисия по култура и религиозни въпроси – 7 заседания;
 8. Комисия по екология – 7 заседания;
 9. Комисия по младежта и спорта – 7 заседания;
 10. Комисия по законност, обществен ред и сигурност – 8 заседания;
 11. Комисия за взаимодействие с гражданското общество – 6 заседания
 12. Комисия по етика – 2 заседания.

Заседанията на постоянните комисии през месец декември 2020 г. бяха проведени при условията на чл.48, ал.4 от Правилника, с оглед епидемичната обстановка в страната. Използван беше софтуерния продукт Big Blue Button.

Кратък анализ на приетите решения, разпределени по ресори са, както следва:

 • Общинска собственост и общински дружества – 113 решения;
 • Образование, култура и социални дейности – 17 решения;
 • ПУП и транспорт – 45 решения;
 • Финанси – 15 решения;
 • Нормативни актове – 18 решения;
 • Участие в проекти – 8 решения;
 • Опрощавания на държавни задължения и персонална пенсия  – 2 решения;
 • Други – 20 решения.

Сподели:

Още новини от деня