съветници март 2024

Представителите на Община Русе ще подкрепят проектите за решения по време на общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД на 4 април

В Общински съвет – Русе постъпи покана с вх. ОбС-382/20.03.2024г. от управителя на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе, за провеждане на Общо събрание на съдружниците, което ще се проведе на 04.04.2024 г. (петък) от 10,30 часа в в заседателната зала на административна сграда в град Русе на ул. „Добруджа“ №6. Необходимо е Общински съвет – Русе да упълномощи представители на Община Русе в Общото събрание на съдружниците за начина на гласуване по точки от Дневния ред.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството-„Български ВиК холдинг“ЕАД, гр.София е предоставяне на съгласие за прехвърляне на правото на собственост на държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 205 032 бр. държавни дяла с номинална стойност 1лв, всеки едни, представляващи 51% от капитала на „ВиК“ ООД, гр.Русе, на Български ВиК холдинг“ЕАД, гр.София чрез внасянето им като непарична вноска в капитала на Български ВиК холдинг“ЕАД, гр.София, при стойност на непаричната вноска в размер на 205 000лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо на Агенцията по вписванията с приложен доклад на експертите по Акт за назначаване на вещи лица №20200930151725-3/13.10.2020г. Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху на 205 032 дяла от капитала на „Водоснабдяване и канализация” ООД, държавата ще запише и придобие 205 бр. акции с номинална стойност 1000лв. всяка една от капитала на -„Български ВиК холдинг“ЕАД, гр.София и обща номинална стойност 205 000лв.

2. Вземане на решение за промени в дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Русе.

3. Разни

Днес ОбС – Русе гласува представителите на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе – Анатоли Станев, Галин Григоров, Йовчо Смилов, Калоян Тончев, Мариян Димитров, Светлозар Симеонов, Станимир Станчев по точка 1 и точка 2 от дневния ред да гласуват „ЗА“ на Общото събрание, което ще се проведе на 04.04.2024 г., от 10.30 часа в заседателната зала на административна сграда в град Русе на ул. „Добруджа“ №6.

Сподели: