Представители на ОА - Русе участваха в национална среща за намаляване риска от наводнения по Дунав

Представители на ОА – Русе участваха в национална среща за намаляване риска от наводнения по Дунав

Главният секретар на Областна администрация Русе Симеон Иванов и началникът на отдел на „Държавна собственост“ Огнян Атанасов участваха в национална среща, свързана с намаляването на риска от наводнения чрез възстановяване на заливните равнини по р. Дунав и нейните притоци.

Основната цел на инициативата е подобряване на трансграничната координация при управление на водите, както и проучване на възможностите и разработване на обща методология за намаляване на риска от наводнения чрез използване на алтернативни неструктурни мерки за възстановяване на заливни зони, като едновременно с това се повишават и ползите за опазването на биоразнообразието. По този начин ще се допринесе и за постигане на целите както на Рамковата директива за водите, така и на Директива за наводненията.

Срещата беше свързана с изпълнението на проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни равнини по р. Дунав и притоците й“, в който като партньор участва Басейнова дирекция „Дунавски район“. Финансирането на предвидените дейности се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се осъществява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет държави от Дунавския речен басейн (Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия).

Необходимо да се отбележи, че Областна администрация Русе не е партньор по проекта, но попада сред заинтересованите страни.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква да бъдат разработени Ръководство за възстановяване и съхранение на заливни равнини в целия Дунавски басейн, негов стратегически вариант, предназначен за по-широката аудитория, а също и Пътна карта за Дунавския басейн, включваща съгласувани следващи стъпки за реализиране на проекти за заливни равнини.

Събитието се състоя вчера в гр. Плевен.

Сподели:

Още новини от деня