Представиха отчет за изпълнение на общинската програма за закрила на детето в Община Две могили за 2023 година

С Решение № 27 по Протокол № 2 от 30.11.2023 г. е приет график за 2024 година, относно изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили, съгласно същия за м. април 2024 г. е предвидено представяне на Отчет за изпълнение на Общинска Програма за закрила на детето 2023 г.

В предложения отчет са включени основните приоритети:

  • Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата – политики за подкрепа на детето и семейството;
  • Осигуряване правото на детето на достъп до здравеопазване и здравни грижи и здравословен начин на живот;
  • Образование – Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца;
  • Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация;
  • Насърчаване участието на децата в обществения живот;
  • Спорт, култура и дейности за свободно време и развитие на способностите на децата;
  • Защита на децата в дигиталната ера и превенция на рисковете в мрежата.

Ето и самия отчет тук:

Сподели: