Представиха психотерапевтичните подходи в социалните дейности в Русенския университет

Представиха психотерапевтичните подходи в социалните дейности в Русенския университет

На 16 и 17 май 2019 година в Русенски университет „Ангел Кънчев“ се проведе обучителен модул „Да оказваме подкрепа и помощ компетентно“ (усвояване на знания и умения за използване на психотерапевтични подходи в помагащите дейности), етап от проект „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие (Клуб на социалния работник) към Русенски университет „А. Кънчев“. Проектът се реализира с подкрепата на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и в партньорство с Дирекция „Здравни и социални дейности“ – община Русе, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, Дирекция „Здравни и социални дейности“ – община Русе, СНЦ „Еквилибриум“ – Русе, СНЦ „Дете и пространство“, СНЦ „Център Динамика“, Фондация „Приятелска подкрепа“ – Ру-се, Фондация „Трета възраст”, Сдружение РАЛИЗ – Русе, Районна организация на слепите – Русе, Български червен кръст, Каритас – Русе, Българска асоциация на социалните работници.

Обучението по модула се осъществи от Мария Арнаудова – преподавател и супервизор в Институт по фамилна терапия – България, член на Българска асоциация по фамилна терапия и на етичната комисия към Асоциацията, практикуващ фамилен терапевт. В него се включиха студенти от специалност „Социални дейности“ в Русенски университет, социални работници от социални услуги, експерти от Дирекция „Социално подпомагане“ и служители от отдел „Социални дейности“ в община Русе.

В продължение на два дни 50 участници имаха възможност да се запознаят със същността на психотерапията и с концептуалната, съдържателната и технологичната специфика на основни подходи в нея – психоаналитичен подход, когнитивно-поведенчески подход, психодинамичен подход, екзистенциален подход, хуманистичен подход, системен подход, краткосрочни подходи и др. В хода на обучението беше представена информация за процеса на комуникация в човешките системи, спецификата на функциониране на семейството като система и динамиката на взаимоотношенията в него, съвременни школи и свързани с тях практики от системната фамилна терапия. Чрез активно участие в практически упражнения и групова работа участниците затвърдиха придобитите знания, умения за реализиране на психотерапевтичен процес и възможностите му за постигане на промени в семейната система и нейните подсистеми. Те изразиха впечатленията си, че обучението по втори модул от проекта има съществен принос за повишаване на компетентността им в дадената област, представляваща един от ключовите компоненти на професионалната им компетентност и пред?005cr оставка за качеството на подготовката на студентите и на реализираната от специалистите помагаща дейност.

Усвоените в обучението знания и умения ще се надграждат и развиват посредством поставени на уебсайта на специалност „Социални дейности“ в раздела на проекта връзки към информационни ресурси в уебсайтове на организации (Българска асоциация по фамилна терапия, Институт по фамилна терапия – България, European family therapy association: EFTA), видеоклипове и електронни книги на водещи автори в об-ластта на психотерапията и фамилната терапия (https://socialaffairsru.weebly.com/105510881086107710821090-1054107310881072107910861074107210901077108310851072-108710831072109010921086108810841072-2019.ht ml).

Дейността по втори модул от проекта приключи с оформяне на постер, на кой-то участниците отразиха графично своите впечатления от преминатото актуално и интересно обучение.

През месец септември предстои реализирането на останалите три обучителни модула от проекта, към които студенти, социални работници и специалисти от услуги и дирекции също проявиха интерес.

Координатор на проект „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие“ доц. д.н. Сашо Нунев.

Сподели:

Още новини от деня