Предстои актуализиране на списъка на спортните обекти в Русе, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта

Законът за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/, в сила от 12.01.2019 г., урежда обществените отношения, свързани с развитието и управлението на системата на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Република България.

В изпълнение на изискванията на ЗФВС, със свое Решение № 1188 от 18.07.2019 г. Общински съвет-Русе е приел Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе.

Съгласно разпоредбата чл.104, ал.1 от ЗФВС общинският съвет изготвя, съответно приема и актуализира списък на общинските спортни обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по ЗФВС. Одобреният списък се включва и/или актуализира в програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост.

Във връзка с това Общинска администрация-Русе е изготвила и предлага допълване на Списъка на спортните обекти, собственост на Община Русе /Приложение № 1/, приет с решение 768, прието с Протокол № 29/24.01.2022 г.

Актуализирането на списъка цели ефективно изпълнение на местно ниво на нормативната уредба в областта на спорта, както и прилагане на възможностите, които уредбата предвижда за изпълнение на предоставените по закон правомощия на общинския съвет и кмета на общината. Цели се и оптимизация на условията и възможностите за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на община Русе, чрез включването на нови спортни обекти.

Предстои Общински съвет-Русе да:

  1. допълни списък на спортните обекти, собственост на Община Русе, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
  2. допълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 768, прието с Протокол № 29/24.01.2022 г. на Общински съвет-Русе, в част IV „Описание на имотите за управление и разпореждане“, в т. 7 „Прогнозен списък на спортни обекти, които ще се предоставят по реда на ЗФВС и ППЗФВС“, с добавянето на нови т. 7, 8 и 9.

Приложение № 1

СПИСЪК

По чл. 104, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, във вр. с чл. 6, ал. 1 от Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе, на спортните обекти-общинска собственост,

за които Община Русе предвижда да бъдат отдадени под наем, съгласно ЗФВС и ППЗФВС


по
ред
АОСНаименование
на общинския имот
Ред за отдаване под наем
7.№ 9521/2019 г.Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 63427.7.782.3.1, с площ 297 кв. м., с адрес: гр. Русе, ж.к. „Родина“, ул. Околчица № 6, ет. 1, обект 1, с предназначение на обекта „За спортна и развлекателна дейност“ /зала по фехтовка/, разположен в сграда с идентификатор 63427.7.782По реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28
8.№ 6205/2010 г.Масивна сграда с идентификатор 63427.2.4790.19, с адрес: гр. Русе, ул. Драма № 13, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4790, със застроена площ от 487 кв. м., брой етажи/ един, предназначение „Спортна зала, база“,  /зала за тенис на маса, съблекални, санитарни възли, треньорски стаи/По реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28
9.№ 6205/2010 г.Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 63427.2.4790.1.24, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4790, с адрес: гр. Русе, ул. Драма № 13, ет. 2, обект 24, с площ 525,40 кв. м., с предназначение „За спортна и развлекателна дейност“ /зала за художествена гимнастика/По реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28

Срокът за предложения и становища по проекта  е 14 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

Сподели: