Предстои благоустрояване на бл. „Енергетик 1“ и бл. „Енергетик 2“

Предстои благоустрояване на бл. „Енергетик 1“ и бл. „Енергетик 2“

300 000 лева без ДДС влага Община Русе в благоустрояването на бл. „Енергетик 1“ и бл. „Енергетик 2“. То ще се реализира в урегулиран поземлен имот (УПИ) V-424, кв. 675 по плана на гр. Русе, ул. „Братислава“, ж. к. „Изток“.
Терените, предмет на благоустрояване са собственост на Община Русе. Към момента на разработката на инвестиционния проект настилката, при жилищни блокове „Енергетик 1“ и Енергетик 2“, е асфалтобетонова, силно компрометирана, без обособени места за паркиране. Паркира се и върху зелени площи. Предвид изложеното е необходимо благоустрояване на тези площи чрез осигуряване на места за паркиране, пешеходни алеи и подходящи подходи с максимално запазване на съществуващите ценни дървесни видове по терена.
За благоустрояване на визирания по-горе район е изработен технически инвестиционен проект. Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на настилките, обособяване на места за паркиране, по-добра организация на междублоковото пространство и поставяне на ограничителни бариери.

Предстои благоустрояване на бл. „Енергетик 1“ и бл. „Енергетик 2“
Сподели: