Предстои важно общо събрание на Асоциацията по ВиК в Русе

Съгласно разпоредбата на чл.198б, т.2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на ВиК системите се осъществява от Асоциация по ВиК, доколкото собствеността спрямо ВиК системите и съоръженията в границите на обособената територия е разпределена между Държавата и общините, респ. между няколко общини. На основание чл.198в, ал.1 ЗВ, във връзка с чл.5, ал.2, т.1 и чл.6, т.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВК), издаден от Министъра на регионалното развитие, обн. ДВ бр. 66/08.08.2014 г., Асоциациите по ВиК са юридически лица със седалище и адрес в Областната администрация на съответната обособена територия. Същите се председателстват от областните управители на административните области, в които попадат съответните обособени територии.

Съгласно чл.198в, ал.6 от ЗВ и чл.10, ал.1 от ПОДАВК, общото събрание се свиква на редовни и извънредни заседания от председателя на асоциацията, по негова инициатива или по писмено искане на членовете й, които притежават поне десет на сто от гласовете в общото събрание.

В тази връзка в Община Русе са постъпили писма с вх.№ №15-216-3/19.01.2018 г., 15-216-2/17.01.2018 г. и 09-12-10/31.01.2018 г. от Областния управител на Област Русе, в качеството на Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе с покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, насрочено на 26.02.2018 год. от 13:30 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, при следния дневен ред:
1. Приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе за 2017 г.
2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2017 г.
3. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2017 г.
4. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2018 г.
5. Приемане на Подробна инвестиционна програма за работата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе през 2018 г.
6. Други.

Предстои през този месец Общински съвет – гр. Русе да реши при невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 26.02.2018 г. от 13:30 часа в Зала № 1 на Областна администрация – Русе, оправомощава г-н Димитър Наков – Заместник-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено в горепосочените време и място.

Оправомощава се представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 26.02.2018 г. от 13:30 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, както следва:

1. Приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе за 2017 г.
2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2017 г.
3. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2017 г.
4. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2018 г.
5. Приемане на Подробна инвестиционна програма за работата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе през 2018 г.
6. Други.

При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 26.02.2018 г. от 13:30 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, представителят на Община Русе ще може да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

Сподели:

Още новини от деня