Предстои възлагане на услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес в Русе

Общински съвет – Русе възложи на отдел „Социални дейности“ към дирекция „Хуманитарни дейности“ предоставянето на услугата „Патронажна грижа” на територията на община Русе като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по проект „Предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в Община Русе“ процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за срок от 12 месеца, считано от датата на стартиране на услугата.

Общински съвет – Русе възложи на кмета на общината да утвърди „Правила за предоставяне на патронажната грижа”, съобразно утвърдената „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания“ по проект BG05M9OP001-2.028-0001„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1“ и Решението на ЕК за УОИИ (Решение на комисията от 20 декември 2011 год.).

Община Русе кандидатства с проект „Предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в Община Русе“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“. Предстои сключването на административен договор между Управляващия орган – Министерство на труда и социалната политика и Община Русе за безвъзмездно финансиране, като от страна на Управляващия орган /УО/е одобрена обща финансова рамка в размер на 1 837 020,14 лева.         

Реализирането на проекта ще даде възможност да се предоставят интегрирани здравно-социални услуги за 261 лица на територията на Община Русе и осигуряване на превенция заразяването с COVID-19 на персонала и потребителите на социалните услуги, които се предоставят на територията на община Русе. Потребителите ще получат адекватна на нуждите им патронажна грижа в рамките на до 2 часа дневно, за период от 12 месеца, чрез обучен екип от медицински специалисти, психолози, социални работници и болногледачи.

„Патронажната грижа“ се определя като Услуга от общ икономически интерес /УОИИ/, като част от безвъзмездната финансова помощ във връзка с предоставянето на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ и представлява компенсация за обществена услуга за оператора на тази услуга (доставчика), която компенсация е съвместима с вътрешния пазар и изключена от изискването за уведомяване, посочено в член 108, параграф 3 от Договора за функциониране на ЕС.

Услугата „Патронажна грижа” следва да бъде възложена от общината в съответствие с изискването на Решението на ЕК за УОИИ, като задължението за изпълнение важи за срок от 12 месеца.

Съгласно указанията на УО, възлагането на услугата следва да се  осъществи с акт за възлагане или поредица от няколко акта, които в своята съвкупност следва да съдържат всички необходими реквизити съгласно член 4 от Решението на ЕК под номер С (2011) (9380) за УОИИ.

Компетентността на Общинския съвет, съгласно приложимото национално законодателство обхваща определянето на видовете социални услуги на територията на общината, както и план за развитие на социалните услуги на общинско равнище, с оглед на което съгласно указанията Общинският съвет е органът, който следва да „възложи“ изпълнението на УОИИ и който ще контролира предоставянето на услугата съвместно с кмета на общината. Необходимо е и да бъдат разработени и утвърдени „Правила за предоставяне на патронажната грижа”, съобразно утвърдената „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания” по проект  BG05M9OP001-2.028-0001 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1“.

Съгласно дадените указания, определеният доставчик на услугата (операторът), дори когато не е отделно юридическо лице, а част от общинската администрация се разглежда като предприятие за целите на държавните помощи за конкретната дейност и като получател на компенсация за предоставяне на услугите по патронажна грижа. Общинското предприятие или звеното, натоварено с предоставянето на услугата, дори когато не разполага с отделна правосубектност, се разглежда като отделна/самостоятелна част от останалата общинска администрация, тъй като приходите и разходите, свързани с дейностите, изпълнявани от съответното звено, следва да бъдат отделени от останалите приходи и разходи на общината, като в настоящия случай, възниква необходимостта приходите и разходите по проекта да бъдат отделени от другите приходи и разходи на звеното. Това разделяне е необходимо условие за целите на режима по държавните помощи и възлагането на услугата.

Услугите  ще бъдат организирани и предоставяни, чрез възлагане на отдел „Социални дейности“ към дирекция „Хуманитарни дейности“  като след приключване на изпълнението на дейностите по проекта ще бъдат създадени необходимите предпоставки за предоставяне на нов вид почасови, мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги в Община Русе.

Внасянето  на настоящето предложение извън срока по чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, се обуславя от наличието на обществено значим интерес, който се изразява  в недопускане на забавяне на дейностите по изпълнение на проекта, респективно предоставянето на услугата на потребителите. Внасянето на предложението извън предвидения срок се обуславя от факта, че  следващото заседание на Общинския съвет е насрочено за месец май, а услугата е предвидено да стартира през този месец. Дотогава следва да бъдат осъществени редица действия по предварителната подготовка, с цел безпроблемното стартиране на предоставянето на услугата „Патронажна грижа”.  

Сподели: