Предстои възстановяване на повреден пътен мост в Юделник

Предстои възстановяване на повреден пътен мост в Юделник

Предстои възстановяване на пътен мост между между ул. «Дунав» и ул. «Възраждане» в село Юделник. Запазват се остта на пътя и осите на моста по съществуващото положение. Разширява се връхната конструкция с два пътни тротоара по 1 метър и общата ширина на моста е 8 метра ; две платна по 3 метра и два тротоара по 1 метър, което отговаря на стандартен габарит на пътя Г8.

Мостът е с един отвор със светло сечение: ширина 3,00 м. и височна 3,60 м.

Устоите са зидана конструкция от дялан камък и пълнеж зад него от бутобетон.Фундирането е плоско с дълбочина под радието около 1,20 м. Крилата на моста също са редова каменна зидария.

Повредите на моста основно са по устоите и крилата.

На десния устой е разрушена облицовката от дялан камък на редовата зидария с площ 6 м2, дяланите камъни липсват.

Фугите на редовата каменна зидария на два устоя са отворени и са създадени условия за разместване и разрушаване на камъка.

Крилата на устоите са подкопани. Пръстта е отнесена, създадени са нестабилини вертикални земни откоси след моста.

Крилото на устоя в дясно по течението на реката е съборено.

Асфалтовата настилка по моста е напукана, на места- разрушена и изронена.

Земните откоси на коригираното дере преди и след моста са неустойчиви, свлечени и обрасли с трева и храстовидна растителност.

Радието на моста е обрасло с храстовидна растителност, която подприщва моста и задържа вода.

Стоманеният парапет е много къс и не обезопасява крилата на моста, които са верикални и опасни за движение.

Връхната конструкция е от сглобяеми пътни панели, които допълнително са монтирани при подмяна на старата метална конструкция и стъпването им върху устоите е нестабилно /само на около 20 см./.Натоварването на устоите близо до ръба дава основание за съмнение от претоварване и повреди на устоите- паднали и разместени камъни, отворени фуги, слягане на крилата. Дялания камък не е изветрял, не е обрушен и е с добър естетичен вид. Преди и след моста откосите н реката са земни, необлицовани и на места свлечени, обрасли с растителност. Особено са засегнати след оттока на моста.

Съществуващият мост е плоско финдиран в глинести почви от непропадъчен тип и затова видими големи слягания на основната редова зидария не са констатирани. Поради необлицованото радие опасността от подмиване от интензивни и продължителни водни течения не е изключено. В проекта са предвидени мероприятия протов дънното изравяне на радието.

Относно концентрираното натоварване на устоите от пътните панели и за неговото намаляване е предложено следното решение за намаляване напреженията в ръбовите точки на земната основа. Първоначалното проектно натоварване на земната основа не би следвало да е по-голямо от 1.5 кг/см2. По литературни данни за непропадъчните глинести почви допустимото натоварване на земната основа може да се допусне до 2 кг/ см2.

По техническото задание на настояш;ия проект мостът се уширява с две тротоарни конзоли, при което обшото натоварване от собствено тегло ще се увеличи 8.30×1.0x0.30×2.4×2=11.95т. Приблизителното сравнително изчисление отнесено към общото тегло на връхната конструкция е увеличено с 11.95:35.86=33% , т.е. напрежението на земната основа ще достигне Q=1.5×1.33=1.99 кг/см2<Qдоп=2кг/см2. Вижда се, че напреженията много се доближават до допустимите. За да намалим тези ръбови напрежения пренасяме товарите (подвижни и постоянни) по-навън от кусинета с нова стоманобетонова плоча и нови опорни греди.

До сега преливане над моста не е имало, което означава, че светлия отвор и неговото хидравлично сечение са достатъчни.

Сподели: