дърва за огрев

Утвърден е ценоразпис за продажба на дървесина Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии

В чл. 66, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП), са предвидени начините за продажба на дървесина, добита от горските територии – държавна и общинска собственост, а именно: чрез търг с явно наддаване, чрез търг с тайно наддаване, по ценоразпис, чрез договаряне, чрез електронен търг с наддаване, чрез електронен таен търг с еднократно ценово предложение, чрез стоковата борса.

 Съгласно чл. 71, ал. 5 наНУРВИДГТДОСПДНГП ценоразписът по ал. 1 се утвърждава от общинския съвет за дървесина, добита от горски територии-общинска собственост. Текстът на чл. 90, ал. 2 на Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе предвижда, че продажните цени на дървесината се определят с решение на Общинския съвет.

Във връзка с планирани в Годишния план на Община Русе продажба на дървесина по ценоразпис от временен склад и продажба на дърва за огрев от обект по чл. 206 от Закона за горите, и с оглед изискванията на НУРВИДГТДОСПДНГП, е необходимо утвърждаване на цени за посочените видове продажби.

С оглед териториалната близост, вида и състава на притежаваните от стопанствата насаждения, за основа на цените, включени в настоящото предложение, са послужили актуалните цени на ТП ДЛС „Дунав“ – град Русе и ТП ДГС „Сеслав“ – град Кубрат. Цените са без ДДС.

Днес Общински съвет – Русе да утвърди ценоразпис, без ДДС, за продажба на дървесина от временен склад и за продажба на дървесина от обект по чл. 206 от Закона за горите.

Сподели: