община две могили

Предстои за публично обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен дълг от Община Две могили като безлихвен заем от ПУДООС

Време за прочитане: 2 мин.

П О К А Н А

за публично обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен дълг от Община Две могили през 2020 г., като безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

Кметът на Община Две могили – област Русе на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица, че организира среща за обществено обсъждане на предложение за поемане на общински дълг – безлихвен заем от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране на проект: „Подобряване на системата за управление на отпадъците и околната среда в населените места на община Две могили, чрез закупуване на един брой сметосъбиращ автомобил и съдове за събиране на битови отпадъци“.

През 2020 г. Община Две могили – област Русе възнамерява да поеме дългосрочен общински дълг- безлихвен заем от ПУДООС, който да използва за финансиране на проект: „Подобряване на системата за управление на отпадъците и околната среда в населените места на община Две могили, чрез закупуване на един брой сметосъбиращ автомобил и съдове за събиране на битови отпадъци“.

Целта на изпълнението на проекта: трайно решаване на съществуващите проблеми при събирането и транспортирането на битовите отпадъци на територията на общината и постигане на по-високо ниво на опазване на околната среда.

Стойността на разходите за изпълнението на проекта е в размер до 600 000 лв.

Предлагаме за обсъждане със средствата от дългосрочния безлихвен заем от ПУДООС, Община Две могили да финансира изцяло изпълнението на проекта в размер на горепосочената сума.

Предвид изложеното по-горе, Община Две могили – област Русе възнамерява да поеме дългосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем от ПУДООС при следните параметри:

   1. Общ  размер – до 600 000 лв.(шестстотин хиляди лева)

   2. Вид на дълга – безлихвен заем от ПУДООС

   3. Предназначение – финансиране на системата за управление на отпадъците и подобряване на параметрите на околната среда в полза на местната общност, чрез реализацията на проект „Подобряване на системата за управление на отпадъците и околната среда в населените места на община Две могили, чрез закупуване на един брой сметосъбиращ автомобил и съдове за събиране на битови отпадъци“.

   4. Обезпечения – Запис на заповед, обезпечаващ пълния размер на заемната сума за срок: от подписване на договора с ПУДООС и изтича най-малко един месец след падежа на последната вноска по погасителния план

   5.Срок на издължаване – не повече от  5 (пет) години

   6.Годишен размер на плащанията по дълга: на периодични вноски за всяка отделна година, съгласно договорен между страните погасителен план.

   7.Максимален размер на лихвения процент – безлихвен заем.

  Срещата за общественото обсъждане ще се проведе в заседателна зала на Община Две могили на 27.08.2020 г. от 10.30 часа.

Материалите по публичното обсъждане ще се предоставят на заинтересованите лица в сградата на община Две могили, ет. 1 – Център за информационно обслужване. Препис от тях ще се предоставят след заплащането на разходите за изготвяне на ксерокопия, съгласно Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Две могили, област Русе.

Приложение: Заповед за комисия за провеждане на публичното обсъждане.

КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

БОЖИДАР БОРИСОВ

Сподели:

Още новини от деня