Проверка на всички ВиК-активи в Русенско разпореди областният управител Борислав Българинов

Предстои извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация

Съгласно разпоредбата на чл. 198б, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на ВиК системите се осъществява от Асоциация по ВиК, доколкото собствеността спрямо ВиК системите и съоръженията в границите на обособената територия е разпределена между Държавата и общините, респ. между няколко общини. На основание чл. 198в, ал. 1 ЗВ, във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 1 и чл. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВК), издаден от Министъра на регионалното развитие, обн. ДВ бр. 66/08.08.2014 г., Асоциациите по ВиК са юридически лица със седалище и адрес в Областната администрация на съответната обособена територия. Същите се председателстват от областните управители на административните области, в които попадат съответните обособени територии.

Съгласно чл. 198в, ал. 6 от ЗВ и чл. 10, ал. 1 от ПОДАВК, общото събрание се свиква на редовни и извънредни заседания от председателя на асоциацията, по негова инициатива или по писмено искане на членовете й, които притежават поне десет на сто от гласовете в общото събрание.

В тази връзка в Община Русе е постъпило писмо с вх. №15-216-5/26.05.2021 г. от Областния управител на Област Русе, в качеството на Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе с покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, насрочено на 17.09.2021 г. /петък/ от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, при следния проект за дневен ред:

1. Приемане на решение на основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/, за препоръчителната вноска на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2022 г.

Предлага се препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе да е 22 000 лева (двадесет и две хиляди лева).

2. Други.

Към поканата за извънредно заседание са приложени проект на бюджет на Асоциацията по ВиК за 2022 г., съдържащ следното:

            1. Приходна част в размер на 62 857,14 лева, от които:

  • финансиране на текущата дейност от държавата – средства осигурени от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съгласно чл.198в, ал.13 от ЗВ в размер на 22 000 лева;
  • финансиране на текущата дейност от общините със средства от бюджетите на съответните общини, съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгласно чл.198в, ал.13 от ЗВ в размер на 40 857,14 лева;

2. Приходите ще бъдат разходвани за:

2.1. Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя, в размер на 56 367 лева, от които:

– заплати и възнаграждения за персонала, нает на трудови правоотношения – 47 280 лева;

– други възнаграждения и плащания за персонала – 0 лева;

– задължителни осигурителни вноски, дължими от работодателя – 9 087 лева.

2.2. Издръжка в размер на 6 100 лева, от които:

– материали – 100 лева;

– консумативи – 2 000 лева;

– разходи за външни услуги – 2 000 лева;

– разходи за командировки – 600 лева;

  • разходи за застраховка на ДМА (МПС и офисно обзавеждане и оборудване) – 700 лева,
  • други разходи – 700 лева.

Съгласно чл. 198в, ал. 12 и 13 ЗВ, средствата, необходими за дейността на асоциацията по  В и К, се осигуряват от държавата и от общините съобразно процентното съотношение на гласовете им, за сметка на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на бюджетите на общините. Съобразно чл. 198в, ал. 8 ЗВ, когато в съответната асоциация по В и К участва държавата и повече от една община, държавата има право на 35 на сто от гласовете, а всички общини разпределят помежду си 65 на сто от гласовете, пропорционално на броя на населението им. Съгласно чл. 20, ал. 3 ПОДАВК, в компетентност на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Русе е възложено да приеме решение за определяне на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията.

На основание чл.198е, ал.3 и 5 от ЗВ, в компетентността на Общински съвет – гр. Русе са вменени правомощия да определя представител на Община Русе и мандат, при невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе, както и да съгласува позицията на представляващия Общината по въпросите от дневния ред, определени за разглеждане на насрочено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.

Сподели: