Предстои изграждане на нова спортна площадка в Долна Студена след пазарни консултации

Време за прочитане: < 1 мин.

Община Ценово провежда пазарни консултации във връзка с предстоящо обявяване на обществена поръчка с предмет: ,,Изграждане на нова спортна площадка на открито в УПИ I-385, кв. 42, с. Долна Студена, община Ценово, област Русе“, финансирана с
Договор № BG06RDNP001-7.007-0033-C01 от 13.05.2019 г. от Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Проектното предложение е по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г.
Пазарните консултации се провеждат във връзка с необходимост от
дофинансиране на обекта на инвестицията, в следствие на повишени цени на материалите и съоръженията след одобрението на проекта от Държавен фонд „Земеделие“. Стойността от недостига на средства ще бъде заложена в бюджета на Община Ценово за 2021 година.

Сподели:

Още новини от деня